IBC תועבר לבעלות סלקום וקרן תשתיות לישראל

גורמי המקצוע במשרד התקשורת ממליצים כי עם ביצוע העברת השליטה יוענק רישיון אחוד מסוג כללי ייחודי (תשתית) ויבוטל הרישיון הקיים.

ערוץ 7 , כ"ב בסיון תשע"ט

למצולמים אין קשר לידיעה
למצולמים אין קשר לידיעה
צילום: Lior Mizrahi/Flash90

משרד התקשורת מאשר את העברת אמצעי השליטה בחברת IBC לידי קבוצת סלקום וקרן תשתיות לישראל ("תש"י").

גורמי המקצוע במשרד ממליצים כי עם ביצוע העברת השליטה יוענק לחברה רישיון אחוד מסוג כללי ייחודי (תשתית) וזאת בכפוף להחלטת ממשלה.

בחודש ינואר 2019 הוגשה למשרד התקשורת בקשה להעברת אמצעי השליטה במיזם הסיבים אנלימיטד, בהמשך לשימוע שפרסם המשרד בנושא בחודש מאי 2018.

לאחר בדיקת הבקשה והשלמות לה על ידי צוות מקצועי במשרד, ממליץ הצוות לאשר את הבקשות בכפוף לקבלת החלטת ממשלה הנדרשת לשם העברת השליטה כאמור.

ככל שתתקבל החלטת הממשלה כאמור, יומלץ לשר התקשורת לבטל את את הרישיון הכללי של חברת IBC ובמקומו להעניק לחברה רישיון חדש מסוג כללי ייחודי (תשתית).

במסגרת הרישיון החדש תעמוד חובת פרישת רשת החברה על שיעור של לפחות 40% ממשקי הבית בישראל (למעלה ממיליון משקי בית) במקום שיעור של 100% הקבוע ברישיון הכללי, בהתאם לתוכנית פרישה שיאשר המשרד.