המבקר מציג: הרפורמה לביקורת בונה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הציג בנאומו בטקס פתיחת שנת המשפט את עיקרי הרפורמה שגיבש במשרד המבקר, והתייחס לסערת ועדת ההיתרים.

חזקי ברוך , ג' באלול תשע"ט

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הציג היום (שלישי) בטקס פתיחת שנת המשפט את מתווה "הרפורמה לביקורת בונה" המתגבשת בימים אלו במשרד המבקר.

אנגלמן סיפר, "את החודשיים ממועד כניסתי לתפקיד הקדשתי ללמידה מעמיקה ולהכרות עם כלל הצוותים המקצועיים והמסורים במשרד המבקר. כמו כן, בחנו את הנעשה בעולם בקרב משרדי מבקרי מדינה בארצות מובילות, כגון: ארה"ב, אנגליה ועוד".

"יחד סקרנו את האתגרים השונים העומדים לפתחו של המבקר ובימים אלו אנו מגבשים את מתווה 'הרפורמה לביקורת בונה' הנשענת על דרכי הפעולה המתקדמים שננקטו בשנים האחרונות במשרד המבקר וכן על מודלים מעודכנים של ביקורת בינלאומית לצד חיזוק הפן החברתי ושילוב כלי ביקורת חדשניים", ציין המבקר.

"לגישתי, הביקורת מהווה כלי לטיוב פעולת הגופים המבוקרים אך את קבלת ההחלטות יש להותיר לנבחרים ולמנהלים. המבקר נבחר ע"י כנסת ישראל ובמילוי תפקידו הינו אחראי בפני הכנסת בלבד. דוחותיו מוצגים בפני הכנסת והציבור", הוסיף אנגלמן.

בנאומו הציג המבקר את עיקרי הרפורמה שהוא מעוניין להוביל. היא תכלול שלושה אלמנטים מרכזיים.

"משרד המבקר יעמוד מדי שנה על התחומים המוגדרים כיעדים לאומיים ויבחן את הצעדים השונים אותם ביצעה הממשלה בדרך לעמידה ביעדים אלו. במסגרת כך יבחנו סוגיות מרכזיות, כלל ארציות הנוגעות לתושבים רבים, כגון: סוגית הדיור – התמשכות הליכי בנייה, חיזוק הפריפריה, הפחתת רגולציה / בירוקרטיה ועוד".

"משרד המבקר יבחן כיצד הגופים המבוקרים מטפלים בנושאי רוחב המשליכים על כלל אזרחי המדינה, כגון: בחינת הטיפול בנושא ביטחוני ע"י הצבא והרשויות האזרחיות במקביל. הראיה הרוחבית והערך המוסף של משרד המבקר יבואו לידי ביטוי גם בבחינת ממשקי שלטון מרכזי – מקומי ועריכת ביקורת משווה בין משרדי ממשלה שונים / רשויות שלטון שונות. בהקשר זה משרד המבקר בהובלתי יאמץ את גישת "מן הפרט אל הכלל" - ניתוח ממצאים הנוגעים לפרטים וגיבוש המלצות רוחביות על בסיס הממצאים לטיוב התנהלות הגופים המבוקרים".

"כמבקר המדינה וכנציב תלונות הציבור אני רואה חשיבות רבה בחיזוק הפן החברתי ובתפקידה של הביקורת להוות פה לקבוצות החלשות בחברה. תפקידי כנציב תלונות הציבור כולל טיפול בכ- 15,000 תלונות תושבים בשנה ואני רואה חשיבות רבה בטיוב הטיפול בתלונות אלו והרחבת נגישות פעילות נציבות תלונות הציבור לכלל הרבדים של החברה - ובפרט למיעוטים".

הוא ציין כי הביקורת תתמקד בנושאים חברתיים ביניהם טיפול הממשלה באוכלוסיות ראויות לקידום - בין אם המדובר במערך הדיור הציבורי או בהגברת הביטחון האישי במגזר הערבי. "נפעל לשלב נגזרות חברתיות בביקורות בגופים, כגון: בחינת מערך הנחות לנזקקים ברשות ציבורית מבוקרת ונקפיד על התבוננות "בעיני הציבור" – אשר תכלול ביקורת על השרות לציבור".

"לצורך כך נפעל להרחיב את השימוש בהליך שיתוף הציבור ובכלי ביקורת משלימים (מעבר לעיון במסמכי מקור ותשאול בעלי תפקידים). נקיים ביקורות פתע במרכזי שירות לתושב (למשל במוקדי קבלת קהל), נבדוק את השירותים הניתנים לאזרח באתרי האינטרנט ונערוך סקרים ותצפיות. בנוסף במידת הצורך ניוועץ עם מומחים מהאקדמיה ונקיים השוואות בינלאומיות כדי לבחון את היחס שבין הנהוג בישראל לעולם, בסוגיות נשוא הביקורת", הוסיף אנגלמן.

משימה נוספת שהציב היא התאמת מודל הביקורת למודלים שונים בעולם. "אני רואה חשיבות רבה בעדכון מודל הביקורת והתאמתו למודלים בינלאומיים מתקדמים בעולם, בהם משרדי מבקרי המדינה בארה"ב, אנגליה ועוד כאמור. בהתאם לכך, וכמקובל בעולם, מבנה דוח הביקורת החדש יכלול תקציר TOP 5 אשר יתמקד בחמשת הממצאים המרכזיים בליבת הדוח ובהמלצות המרכזיות לצידן ובהצגת תמצית של ממצאי הביקורת המספרים ונתונים מרכזיים. הדוח יכלול התייחסות למועילות ההמלצות, כולל, במקרים מסוימים, אומדנים ליחס שבין ההשקעה הנדרשת לתיקון הליקויים והתמורה הכספית שבצדה".

המבקר התייחס בדבריו לפרסום הדו"חות הקרובים וציין, "בהתאם להנחייתי נתחיל ביישום המבנה החדש כבר בדו"חות שיפורסמו בחודשים הקרובים. יישום זה, גם אם כרוך בעיכוב קל במועדי הפרסום שתוכננו, הינו מתבקש היות ומחובתי כמבקר נכנס לעבור על הדוחות וללמוד את כלל הנושאים לעומקם בטרם אאשרם".

לקראת סיום הדברים התייחס המבקר גם לנושא מינוי ועדת ההיתרים. "עם השלמת הכהונה של החברים בוועדה היוצאת הרחבתי את הרכב ועדת ההיתרים בדגש על איכות החברים, גיוון ומתן ביטוי לפריפריה החברתית כלכלית. נבחרו 8 נציגים לאיוש הרכב בן שלושה חברים להבטחת רצף עבודת הועדה, ככל שיווצר ניגוד עיניינים של מי מהחברים. צר לי על כך שישנם כאלו המנסים להטיל דופי בחברי וועדת ההיתרים, ביושרם, בהגינותם ובניסיונם המקצועי, וזאת טרם התקיים דיון אחד בוועדה".