מוכרת לי מפעם

למה שוב יש בחירות, כיצד מצביעים ואיך מקיימים מצוות שנאת חינם בהידור. הלכות קלפי, טייק 8576

דביר שרייבר , י"ב באלול תשע"ט

הריני מקבל על עצמי מצוות שנאת חינם. שלטי בחירות
הריני מקבל על עצמי מצוות שנאת חינם. שלטי בחירות
צילום: פלאש 90

נהגו אומות העולם להעמיד עליהם מלכים לזמן מוגבל, ועושין זאת בשיטה ושמה דמוקרטי"א, ויש הקוראים למלכם פריי"ם-מיניסט"ר ויש הקוראים לו פרזידנ"ט, הצד השווה שבהם שכולם נבחרים על ידי העם אחת לארבע או לחמש שנים, לבד ממדינות מתקדמות כסוריה וצפון קוריאה, שבהן המנהיגים נבחרים בכל דקה ודקה והבחירה כדת אין אונס, לפי שכל אחד יכול לבחור אם להשתחוות בגאון לקים ג'ונג און או לסרב ולהימרח בבום זבנג טראח.

וישראל אף הן מעמידין עליהם מלך בשיטת הדמוקרטי"א, ושמאלניהם של ישראל קוראין לה קץ הדמוקרטי"א. ואף הן קוראים למלכם ראש השרים, ושמאלניהם של ישראל אף מכנים אותו ראש המושחתים, ומנסים להפילו בחרמות ובמצודות, אותו ואת ראשו, ואף הם תופסין את ראשיהם בכל פעם מחדש לאחר הבחירות ואומרים ניתנה ראש ונשובה ברלינה, ויש אומרים לונדונה, לפי ששם הייאוש נעשה יותר נוח.

והנה לא הרי ישראל כהרי אומות העולם, שאומות העולם שונאין את נתיניהם ולכן עושין בחירותיהן פעם בארבע או בחמש שנים, וישראל לא כן, שהן אוהבין את אזרחיהן ועל כן עושין בחירותיהן פעם בארבעה או חמישה חודשים, לקיים מה שנאמר בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ועוד, שכל העולם מעבר אחד וישראל מעבר אחד, אל תקרי עבר אלא אבר, שהפוליטיקאים בישראל נוהגים לאכול אבר מן החי, על כן הם אוכלים זה את זה ואיש את רעהו חיים בלעו, לפיכך נוהגים הם לקיים בחירותיהן בתדירות גבוהה כדי לא להישאר רעבים.

ועוד, שבידוע שאומות העולם אכזריות הן, לפיכך מעניקין לאזרחיהן רק הצבעה אחת בארבע שנים ואין מאפשרין להן לחזור בהן. וישראל רחמנים בני רחמנים הם, על כן מעודדין את אזרחיהם להצביע כאוות נפשם ואין מציבין מצלמות על סיפה של הקלפי למען לא ייעלבו המזייפין והמשלשלין מעטפות כפולות ומשולשות ועל כן לא יאמרו המושלים בואו חשבון. ולא זו אף זו, אלא אף מקיימים עוד ועוד בחירות כדי ליתן הזדמנות נוספת. שאם שערי תשובה אינם ננעלים לעולם, ומי ששכח להתפלל ישלים אחר כך שתיים, ומי שלא היה טהור בפסח יעשה פסח שני, וחג שני, והקפות שניות, ואסרו חג, אם כן למה ייגרע חלקה של קץ הדמוקרטי"א ומדוע לא יבואו בחירות פעמיים בשבוע. שישראל חביבה על הקלפי והקלפי חביבה על ישראל וחביבין עליהן הפוליטיקאים וחביבה עליהן שנאת החינם המופצת באהבה גדולה בכל מערכת בחירות. זאת אומרת הם שונאים את שלושתם אבל מי בכלל שואל אותם.

מצוות עלייה לקלפי

על כן ישראל עולין לרגל אל הקלפי שלוש פעמים בשנה – פעם אחת בבחירות המקומיות (ובמקצת מקומות ראיתי שאף מצביעין פעם שנייה למלך העיר שאף הוא מתקרא ראש), פעם נוספת בבחירות הכלליות ופעם שלישית בבחירות הכלליות הנוספות, ומשלשלין פתקיהם אל פי הקלפי, לקיים מה שנאמר ויפתח ה' את פי האתון ותאמר מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים, לפיכך מקיימין ישראל את מצוות העלייה לקלפי שלוש רגלים בשנה.

ועושין בחירות אלו בחודש אלול שבו רועדים אפילו הדגים שבים, לא כל שכן הפתקים שביד. ולפי שישראל יוצאין מן הקלפיות ובאין אל הקלפיות ויוצאין ובאין ויוצאין ובאין, קובעין את הבחירות בין פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא. וכל המשתמט מלהצביע עוונו גדול מנשוא, וכל שאינו מצביע אין לו תקנה לעולם שמעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות אלא אולי בבחירות הבאות בעוד שלושה או ארבעה חודשים.

על כן חובה על כל אזרח להגיע אל הקלפי, לקיים מה שנאמר כל האזרח בישראל יישבו בסוכות, ואין סוכות אלא קלפיות שאף הן דירות ארעי ואף להן אין גג ואף בהן יושבים לעיתים ארבעה חברי ועדת קלפי המתנהגים כארבעה מינים. והאומר אבחר ואשוב אבחר ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, לפי שעד שיגיע לקלפי כבר עלולה הממשלה להכריז על בחירות חדשות עוד בטרם סגירת הקלפיות, ואם לא הלך איך ישוב.

ומצווה על כל איש ואישה להגיע אל הקלפי בשמחה וברעדה, בגיל וברטט, בעזוז ובמטט, לקוד בפני הקלפי, לברך אותה לשלום וללחוש לה משירה של דין דין אביב: את מוכרת לי מפעם, אולי מגלגול אחר.

יחפרו עם פסיליהם

טרם כניסתו אל הקלפי יאמר בכוונה גדולה: הריני מקבל על עצמי מצוות שנאת חינם על כל דקדוקיה וכוונותיה והשמצותיה, שבחירות בלי שנאה כמוהן כשמאל בלא הדתה. ויתכוון לצאת ידי חובת פסילי אלוהיהם תגדעון, שכל מפלגה שאינה פוסלת מפלגה אחרת לאו שמיה מפלגה עליה, לפיכך יש לפלג ולפסל, שאם לא כן לא יצא ידי חובת שנאה.

הרואה את הקלפי מברך ברוך אתה שבחר בנו מכל העמים והבדילנו מן התועים, שהם משתחווים להבל וריק, ואנחנו - הפוליטיקאים משתחווים כלפינו כל הזמן כי בחירות; שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים ליום חופשי והם משכימים ליום עבודה; אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים ממשלה זמנית והם עמלים ותקועים עם אותו פרזידנ"ט ארבע שנים; אנו רצים והם רצים, אנו רצים מכנסת לכנסת והם רצים כמו פראיירים לעבודה; במה דברים אמורים? במי שלא ראה את הקלפי שלושים יום. אבל מי שראה את הקלפי בשלושים הימים האחרונים לא יברך, שנעשתה לו כהרגל.

בעומדו מאחורי הפרגוד לא יבחר מיד באותו פתק שבחר בפעם שעברה, שאם כך יחזרו שוב אותן תוצאות בחירות ומה הועילו חכמים בתקנתם. אם כן כיצד יעשה? ימשמש בפתקים בידיו, ויריחם באפו, ויבחן אותיותיהם בעיניו, ויכוון כל כוחות נפשו ומוחו וישלח את ידו ורק אז ייטול את אותו פתק שבחר בפעם שעברה. ואם בחר בפעם שעברה במפלגה שכבר אינה מתמודדת, כגון ימין שכבר אינו חדש או זהות במשבר, יחפש על כל פנים מפלגה אחרת שאינה עוברת את אחוז החסימה כדי למנוע מהימין להקים ממשלה.

ייזהר לעשות סלפי בעודו מטיל את המעטפה אל הקלפי, לפי שמצוות הקלפי היא לפסול, ואין פסל אלא צלם, לפיכך צלם יצלם את עצמו ואת כל הסובבים סביבו, ולא ישים ליבו למלעיזים האומרים לו כלך לך מפה יש עוד אנשים שרוצים להצביע, לפי שיהיו להם עוד המון הזדמנויות.

בצאתו מהקלפי אומר: יהי רצון שכשם שזכיתי לקיים מצוות עלייה לקלפי כך אזכה להצביע בעורו של לוויתן, ולא יפשטו הפוליטיקאים את עורי, ולא ייפסל פתקי ולא פתקיהם של אחרים, ולא יפסלו הפוליטיקאים זה את זה ויקימו ממשלה יציבה ויזנחו את עצביהם ויחפרו עם פסיליהם ולא יחפרו עם פסילותיהם ויניחו לנו משטויותיהם כי באמת כבר נמאס שעושים פה בחירות כל הזמן ומרעילים את המרחב הציבורי. ויפסע שלוש פסיעות לאחוריו ויאמר בלחש ג' פעמים שנה טובה לך קלפי שנה טובה לך קלפי שנה טובה לך קלפי, תגידי רגע, מה את עושה אחרי החגים?

לתגובות: dvirshrayber@gmail.com