החוק לאיכון השב"כ אושר בקריאה ראשונה

החוק יחוקק כהוראת שעה לתקופה של שלושה חודשים, אשר יהיה ניתן להאריכה לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שלושה חודשים נוספים.

ערוץ 7 , ב' בתמוז תש"פ

בדיקת חום בכניסה למרכול
בדיקת חום בכניסה למרכול
צילום: ISTOCK

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש.

בהצעת החוק מוצע לעגן בחקיקה ראשית, כהוראת שעה, את הסמכת השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש.

עוד מוצע לקבוע בהצעת החוק את התנאים להפעלת סמכות השירות ואת הפעולות המסוימות שהשירות יוסמך לבצע בהתקיימם.

בתוך כך, ייקבע כי תנאי להפעלת הסמכויות שיוקנו לשירות מכוח החוק המוצע הוא הכרזה של הממשלה על הצורך בהסתייעות בשירות, בהיקף שיהיה מותאם למצב התחלואה באותה עת ולקיום חלופות מתאימות ביחס לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי אם תמצא הממשלה שלא מתקיימות עוד הנסיבות שהביאו להכרזה על הסמכת השירות, תבטל את ההכרזה, והסמכויות האמורות בחוק זה לא יופעלו עוד.

סמכות ביטול ההכרזה כאמור, תוקנה גם לכנסת. לאחר ביטול ההכרזה תהיה הממשלה רשאית לשוב ולחדשה, אם ישובו ויתקיימו הנסיבות המצדיקות זאת, וזאת במהלך תקופת תוקפו של החוק המוצע.

כמו כן מוצע לקבוע סייגים שונים לפעולות שיבצע השירות לפי החוק המוצע וכן מגבלות מחמירות על עיבוד המידע, שמירתו, העברתו והשימוש בו, והכול במטרה לצמצם, ככל הניתן, את הפגיעה בזכות לפרטיות.

וכח החשיבות הרבה לבחינה מתמדת של הצורך בהמשך הסתייעות בשירות אל מול חלופות מתאימות אחרות, מוצע לקבוע כי הממשלה תמנה צוות שרים שיהיה אמון על המשך בחינה זו.

עוד מוצע כי נוכח הרגישות והחריגות הכרוכות בהסמכת השירות לצורך האמור, החוק יחוקק כהוראת שעה למשך תקופה של שלושה חודשים, אשר יהיה ניתן להאריכה לתקופה נוספת אחת בלבד שלא תעלה על שלושה חודשים.