מכתב פיטורין
מכתב פיטורין istock

שופט בית הדין האזורי לעבודה-תל אביב, דורון יפת, נתן סעד זמני ועצר את פיטוריהם של כ-4,000 עובדי תכנית קרב למעורבות בחינוך, עד לקיום הידברות דחופה בין הצדדים בשבוע הקרוב.

זאת, בהמשך לעתירה שהגישה הסתדרות המעו"ף נגד החברה למתנ"סים, ומשרדי החינוך והאוצר.

המדינה עצרה את התקציב להפעלת התכנית החינוכית שפועלת למעלה מ-25 שנה ומספקת שיעורי העשרה, במהלך יום הלימודים, למאות אלפי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים בארץ, בעיקר בפריפריה.

כתוצאה מכך, עובדי תכנית קרב - כ-4,000 מדריכים ומדריכות, אנשי תפעול, פדגוגיה, הערכה ומנהלה - צפויים היו לקבל מכתבי פיטורים השבוע.

השופט יפת ביקש מהגורמים הבכירים בהסתדרות, בחברה למתנ"סים ובמשרדי האוצר והחינוך, לקיים הידברות דחופה בשבוע הקרוב, כדי להגיע לפתרון הסוגייה.

"יש לעצור זמנית את שליחת מכתבי הזימון לשימוע, לא כל שכן את מכתבי הפיטורים, על מנת לקיים היוועצות והידברות באופן אמיתי וכן, בין ההסתדרות לבין החברה [למתנ"סים] והמדינה, עת מדובר בשינוי כה דרמטי על מאות עובדים. הגורמים הבכירים ייפגשו לשתי פגישות הידברות והיוועצות בשבוע הקרוב וידווחו לבית הדין עד ליום 6.8.20". דיון במעמד הצדדים צפוי ב-10.8.20.

השופט יפת הביע ביקורת על כך שלדיון שנערך לפני יומיים בבית המשפט, לא התייצבו גורמים בכירים ומוסמכים מטעם המדינה, "חרף העובדה שלדידה של המדינה מהות העניין שבפנינו היא תקציבית, היא לא מצאה לנכון להתייצב עם הגורם המוסמך מטעמה בעניין זה", כתב.

לגבי פיטורים קולקטיביים של אלפי עובדי תכנית קרב, כתב השופט יפת: "...מקום בו קיימים יחסים קיבוציים, יש חובה להיוועץ עם ארגון העובדים בטרם מתקבלת החלטה. לא מצאנו כי התקיימה הידברות והיוועצות בין ההסתדרות לבין החברה והמדינה, וטענת המדינה כי ההסתדרות לא ביקשה הידברות, אלא רק את המשך התכנית, מוטב שלא נטענה ויש בה משום היתממות".

תכנית קרב מופעלת עבור משרד החינוך, ע"י החברה למתנ"סים והעמותה לתפנית בחינוך מיסודה של קרן רש"י. במסגרת התכנית נערכים שיעורי העשרה כחלק מיום הלימודים, ליותר מ-300 אלף תלמידים ותלמידות ב-125 רשויות בכל הארץ, בעיקר בפריפריה. בין היתר, שיעורי אמנות, מוזיקה, איכות הסביבה, מדע, טכנולוגיה, קולנוע, תיאטרון ומיומנויות חיים.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל בר-טל, אמר, "אני מברך על ההחלטה, כב' בית הדין הבין את גודל המחדל והנזק ומנסה להביא את הצדדים למצוא פתרון נכון וצודק בנסיבות העניין".

יו"ר ועד עובדי תכנית קרב, אורלי לוי, אמרה: "זוהי החלטת חשובה ומשמעותית עבור עובדי ועובדות התכנית ועבור מאות אלפי ילדים וילדות בישראל. אנו מחזקים את ידו של בית המשפט ומודים לו על ההחלטה. מבחינתנו המשימה טרם הושלמה ונמשיך לפעול בכל דרך לשמירה על המשך פעילותה של התכנית".