זיהום אוויר
זיהום אוויר פלאש 90

המשרד להגנת הסביבה מפרסם הבוקר (שני) את נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) המעודכנים לשנת 2019, של 570 המפעלים הגדולים בישראל.

מהנתונים עולה שהעלויות החיצוניות של פליטות לאוויר לשנת 2019 מסתכמות ב-13 מיליארד שקל, 6.2 מיליארד שקל מפליטת חומרים מזהמים ו-6.7 מיליארד שקל מפליטת גזי חממה, עליה של 2% לעומת שנה קודם לכן, למרות כל המאמצים.

פליטת חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC) הופחתה בשנת 2019 ב-33%, וב-34% במצטבר משנת 2012.

כמות הפליטה מענפים הנדרשים בהיתר פליטה לאוויר פחתה ב-25% בשנת 2019 ביחס לשנה שקדמה לה, וב-53% במצטבר משנת 2012.

ההפחתה בפליטת NMVOC בשנת 2019 נובעת בעיקר מיישום דרישות הפחתה של המשרד להגנת הסביבה להתקנת מערכת להשבת פליטות לאוויר באסדת תמר וכן מיישום דרישות להפחתות בבז"ן, בכרמל אולפינים וברותם אמפרט נגב ומצמצום פעילות בצ.ל.פ תעשיות.

בדו"ח מתפרסמים גם עשרת המפעלים בעלי ההפחתה הגדולה ביותר בעלויות החיצוניות של הפליטות לאוויר שלהם בשנת 2019.

במקום הראשון נמצא מפעל נילית, שבזכות המעבר לגז טבעי והפסקת השימוש במזוט (דלק נוזלי) הצליח להפחית 86% מעלויות הפליטה שלו.

אחריו במקום השני אסדת תמר שהפחיתה 61% מעלויות הפליטה בזכות הפעלת מערכת השבת פליטות לאוויר.

בתקופת ההרצה והנישובים של אסדת לוויתן, מאמצע נובמבר ועד 31 בדצמבר 2019, נפלטו לאוויר 5.8 טונות של NMVOC ו-0.023 טונות של חומרים מסרטנים.

במפרץ חיפה התרחשו הפחתות מצטברות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר של 48% עד 88% משנת 2012, ובשנת 2019 נרשמו הפחתות של 9% עד 45%, ביניהן ירידה של 26% בפליטות NMVOC, בשל הפחתות בבז"ן וכרמל אולפינים.

פליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר במפרץ חיפה ירדה בשנת 2019 ב-35% עקב הפחתות בבז"ן ובכרמל אולפינים, וב-87% במצטבר משנת 2012.

מספר המפעלים שמשתמשים במזוט (דלק נוזלי, תוצר של זיקוק נפט) ירד ב-28% בין השנים 2012 ל-2019 - מ-102 ל-73 מפעלים. כמות צריכת המזוט של מדווחי המפל"ס ירדה ב-88% בתקופה זו. כמות צריכת המזוט של מדווחי המפל"ס פחתה ב-27% בשנת 2019.

במקביל מספר המפעלים המדווחים בדוח שמשתמשים בגז טבעי עלה ב-166% בין השנים 2012 ל-2019 - מ-24 ל-64 מפעלים. כמות צריכת הגז הטבעי עלתה ב-182% בתקופה זו, וב-26% רק בשנת 2019.