וכי ידיו של ר' אריה עושות מלחמה?

וכי ידיו של ר אריה עושות מלחמה? אלא בשעה שהוא מחבק את ידי בני ישראל האהובים היו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים

נתנאל דקל , א' בחשון תשפ"א

הרב אריה לוין זצ"ל
הרב אריה לוין זצ"ל
רישום: ש' כהן

השבת אנו קוראים את פרשת נח. על הפסוק המפורסם אודות נח- "תמים היה בדורותיו"- דורש ר יוחנן בגמ' בדורותיו ולא בדורות אחרים. אחד ההבדלים המרכזיים בין נח לאברהם אבינו הוא העובדה שאברהם עמד והתפלל על אנשי סדום ואילו נח- בנה תיבה והתכנס בה ולא ניסה לתקן את אנשי דורו. וכך הם דברי הזוה"ק ח"ג יד "דלא בעי רחמין על עלמין , כלומר נח לא התפלל על אנשי דורו. ( באותה גמרא יש גם כמובן דרשה לשבח, וכמובן שאנו לא יודעים מהי הסיבה שבגינה נח לא התפלל אולם אנו מנסים ללמוד מה שאפשר לחיינו)

השאלה שעולה לי תמיד בהקשר זה הוא היחס הנכון של האדם לתיקון של הסביבה. כיצד נכון לפעול כלפי דברים במציאות שאנו חשים שאינם שלמים. מחד, חלה עלינו חובת ההוכחה " הוכח תוכיח את עמיתך" וכך לכאורה דברי חז"ל מבטאים ביקורת על נח שלא הוכיח את בני דורו. מאידך על הפסוק הוכח תוכיח את עמיתך אומר ר אלעזר בן עזריה " תמהני אם יש מישהו בדור זה שיודע להוכיח" , נראה שדרך ההוכחה כפשוטה אינה כל כך פשוטה לקיום ומהי אם כן הדרך הנכונה לנהוג? להוכיח? להתכנס פנימה ולהתנתק?

אני חושב שאת התשובה אפשר לקבל מאברהם אבינו. אברהם הוכיח את סביבתו ולא ויתר להם על שלמות האמונה בלייחד את ה' באמת. על אף שהיה בעבר אחד של הנהר דרש מכולם לעבור אל העבר השני. דרש ויזם אך בדרך אהבה, בעבותות אהבה משך אליו את כל עובדי האלילים לגרום להם להאמין ושינה את תפיסת עולמם ואת חיי האנושות. יתכן שלעיתים אין ברירה אלא לנהוג בדרכו של נח ולהתכנס בתיבה אולם הדרך הראויה ביותר הינה להתפלל על הכלל, לבקש את התיקון הכללי של כל המציאות. תיקון זה מגיע דרך התיקון של הדברים הקטנים שגם הם באים מתוך מבט אוהב. אל נא נתעלם מן התוכחה אך נדע איך לקיימה כיאות.

כיצד היא הדרך אל תוכחה זו?

ישנו סיפור על ר אריה לוין שביקר בבית האסורים ובירך את אחד האסירים בשבת שלום בלבביות. אותו אסיר סיפר לר' אריה באותו ערב שהיום הוא הפסיק לעשן בשבת. כששאל אותו ר אריה כיצד קיבל החלטה זו, סיפר לו שמאחורי גוו החזיק סיגריה דולקת עת לחץ את ידו ואמר לו שבת שלום. מאותו רגע לא יכל עוד לעשן בשבת. החום של ר' אריה לוין גבר על החום של הסיגריה. וכי ידיו של ר אריה עושות מלחמה? אלא בשעה שהוא מחבק את ידי בני ישראל האהובים היו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. שבת שלום