הגיור בצה"ל – הטוב ביותר

הגיור בצה"ל הוא הטוב ביותר מכל הגיורים, כי הוא נקי לשם שמיים, וגם מתבצע על ידי בתי דין מוסמכים לגיור בנאמנות וביושר יוצאים מן הכלל.

הרב יואל בן נון , י"ט באדר תשפ"א

הגיור בצה"ל – הטוב ביותר -ערוץ 7
הרב ד"ר יואל בן נון
צילום: חזקי ברוך

בתהליך הגיור עומדת תמיד שאלה על המניע לגיור, האם הוא לשם שמים, או "שמא בגלל ממון... או בשביל שררה... שמא עיניו נתן באשה יהודית... שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל..." (רמב"ם הל' איסורי ביאה פרק י"ג הלכה יד) –

אמנם כתב שם הרמב"ם (בהלכה יז), שגם כל "גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו המצות ועונשן, ומל וטבל בפני ג' הדיוטות (=שאינם בית דין מוסמך) – הרי זה גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הואיל ומל וטבל, יצא מכלל העכו"ם...", אבל לכתחילה בודקים את המניעים לגיור, וזהו חלק חשוב בתהליך הגיור כהלכה.

הגיור בצה"ל איננו קשור לשום תוכנית נישואים, אין בו שום כפייה ושום מניע זר, והוא נקי וטהור לשם הצטרפות מלאה לעם היהודי מתוך רצון חופשי לממש את הזהות הישראלית כזהות יהודית-ישראלית.

בנוסף לכך, צה"ל מאפשר למתגיירים זמן ומקום ללמוד בלי לחץ, להתכונן נפשית ולהחליט באופן חופשי. למתגיירים בחיים האזרחיים אין מרחב כזה בגלל לחצי הפרנסה והקיום.

לכן, הגיור בצה"ל הוא הטוב ביותר מכל הגיורים, כי הוא נקי לשם שמיים, וגם מתבצע על ידי בתי דין מוסמכים לגיור בנאמנות וביושר יוצאים מן הכלל.

הייתי ראשון שהעלה את הגיור בצה"ל כדרך הטובה ביותר לצמצם את ממדי ההתבוללות בחברה הישראלית, ולקלוט כראוי את העלייה המופלאה בעיקר מארצות חבר העמים, ואני מכיר די מקרוב את הגיור בצה"ל מאז ועד היום.

רבי אליעזר הגדול (בבא-מציעא נט ב) הזהיר במיוחד מפני כל פגיעה בגר או בגיורת, שהרי התורה הזהירה על כך ב-36 מקומות, "כי גרים הייתם בארץ מצרים" –

מי שפגע כעת בגיורת בצה"ל באשר היא, וגם הטיח בה עלבון של 'אונאת הגר' אם מזכירים לו את מוצאו (משנה בבא-מציעא נח ב), עבר עברות חמורות ביותר – עברות אלו, בפרט כשהן נעשות בפרהסיה, חמורות יותר מספק ערווה, שבת ומאכלות אסורים (כדברי הגמרא שם נט א), ואם לא יחזור בתשובה לא יוכל לייצג שום יהדות של תורה בשום מקום.