הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין Photo by Yaakov Naumi/Flash90

על רקע המצב הביטחוני המתוח קרא אחד ממנהיגי הציבור הליטאי ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין בשיחה עם תלמידיו להתחזק בתורה, תפילה ומעשים טובים.

"יש אסון, אסון בנפש, כל הזמן חיים בנס, שה אחת בין שבעים זאבים, זה כל הדורות, אבל בפרט בזמן האחרון פה בארץ ישראל זה נסים גלויים. שה אחת בין זאבים מסביב מסביב מכאן הים, ומסביב כולם שונאים, זאבים וחיים בנס!

"ועכשיו יש צרה גדולה בדרום וצריך רחמי שמים לזכות לישועה, צריך זכויות, הכל תלוי בזכויות, ומה הם הזכויות? איך עושים זכויות? יש שלושה, העולם עומד על שלושה דברים: תורה עבודה וגמילות חסדים. עסק התורה – שיהיה בשלמות, כל אחד לפי האפשרויות שיש לו לנצל את הזמן, שלא יהיה ביטול תורה כל אחד לפי כוחו. ועבודה זה תפילה, בקשת רחמים, רחמי שמים.

לדבריו, צריך לחיות עם אמונה. "עבודה זה לחיות עם אמונה, חיים של אמונה. חיים של אמונה זה חיים אחרים לגמרי החיים באמונה, והאמונה היא שהכל בידי שמים, כל מה שקרה, כל קושי כל שמחה זה בידי שמים, חסד מן השמים, וקושי זה מן השמים אם מישהו מצער אותי זה מן השמים ואין סיבה להקפיד עליו בכלל, כי זה מן השמים, רק הוא,".

"אם אדם חי עם אמונה שהכל בידי שמים אין קפידא על אף אחד, כי הכל בידי שמים וכל היום חייבים הודאה על חיים טובים ומאושרים – צריך הודאה ומה ההודאה? לזכור שהכל חסדי השם! חסדי השם על כל נשימה תהלל י-ה, אפילו בימים כתיקונם זה ככה.

"וגם גמילות חסדים, אהבת הבריות, ואהבת לרעך כמוך אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. מה זה כלל גדול בתורה? זה מצות עשה ואהבת לרעך כמוך, אבל זה לא רק דבר פרטי, אלא זה כלל גדול בתורה. ההצלחה בתורה, התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם ובהם יש אחד: אהבת הבריות, בזה קונים תורה, אדם חייב לזכות לתורה, שיעשה כל מה שהוא יכול, לא להתאמץ יותר מדי – אבל לפי כוחו.

"ואם יש אהבת הבריות אז יש הצלחה בתורה, תורה באיכות, יש גם תורה בכמות ויש גם תורה באיכות, אז עם אהבת הבריות יש מצות עשה ואהבת לרעך כמוך, אבל זה גם חיוב מצד שזה עוזר לשלמות בקנייני התורה!

"אנחנו עומדים עכשיו בערב ראש חודש סיון, סיון זה קבלת התורה עוד מעט, ראש חודש סיון הששי בסיון זה קבלת התורה, וזה הכנה להצלחה בתורה".