מועצת חכמי התורה, הערב
מועצת חכמי התורה, הערב צילום: ישראל ברדוגו

המלחמה החרדית בממשלה המסתמנת: אחרי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' גם מועצת חכמי התורה של ש"ס מפרסמת מכתב חריף נגד ממשלת השינוי ומכנה אותה 'ממשלת זדון'.

תחת הכותרת 'מי לה' אלי', כותבים חכמי התורה של ש"ס, כי "נמצאים אנו בזמנים קשים לעם ישראל ברוחניות ובגשמיות, אומנות אבותינו ‏בידינו ואנו מתפללים להשי"ת שניוושע ונגאל גאולת עולם.

"והנה, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ניצבים אנו בפני גזירת כליה רוחנית ‏מיידית המרחפת על כלל ישראל. סכנה רוחנית שאין הומה לה, משנאי הדת נשאו ראש וכל העניינים אשר הם ציפור נפשנו, שבת, גיור, טהרת עם ישראל, עולם התורה וצביונה היהודי של ארץ ישראל נמצאים בסכנה חמורה ומיידית".

בדבריהם הפצירו: "יש לעמוד בפרץ ומחובת ההשתדלות לעשות הכל למנוע את הסכנה ‏ולהתחבר אל הקדושה, להקמת ממשלה יהודית עם הימין ולמנוע הקמת ממשלת זדון אשר עיקר תכליתה הוא רדיפת הדת וכל דבר אשד ריח יהודי בו".

לסיום דבריהם הזהירו כי "כל הנותן ידו להקמת ממשלה כזו, מצהיר הלכה למעשה אין לי חלק ‏ונחלה עם אלוקי ישראל וכל מפלגה המצטרפת לממשלה כזו, אף היא בכלל ‏זה, ואנו קוראים למפלגות אלה לחזור בהם מכוונתם ולמנוע הקטרוג הנורא הקשה על עם ישראל".

הבוקר פרסמה מועצת גדולי התורה של דגל התורה בשער יתד נאמן מכתב חריף נגד הקמת הממשלה בראשות בנט ושקד:

"עגמה נפשנו לשמע הכוונה לכונן ממשלה חדשה, אשר חלק מרכזי ומשמעותי מתוכה, כולל מי שמבקשים, חלילה, לפגוע ביסודות הדת, לפרוץ פרצות חמורות בחומת היהדות, לקעקע מורשת הדורות עליה נשען בית ישראל.

"כוונותיהם של אלו קשות, רח"ל, לענין שמירת השבת, שמירת היחוד של עם ישראל, פגיעה בחינוך הטהור המסור מדור לדור ועוד כיוצא באלו.

"ותגדל התמיהה שבעתיים, ורב הכאב על חילול ה' - כאשר מי שעומדים כבסיס מרכזי להקמת ממשלה כזו, הינם חברים בסיעה הנקראת 'ימינה', המצהירים על עצמם ומציגים עצמם כיהודים מאמינים בה', שומרי תורה ומצוות.

"לא יאומן כי יסופר הדבר, ואם חלילה וחס יקום ויהיה - הרי זה מעשה שהינו התרסה כלפי שמיא ח"ו והוא עוון מר וקשה.

"מחשבה שאינה טובה אין הקב"ה מצרפה למעשה, ועל כן, הננו קוראים לכל יהודי מאמין בה', לכל מי שמגדיר עצמו כנוטר מסורת ובוודאי כשומר תורה ומצוות לחזור בו מכוונתו ולא לתת יד למעשה שהינו בגדר של עקירת דת ופגיעה ביסודות הלכה. וכולנו בתפילה על אחים תועים שהקב"ה יערה עליהם רוח ממרום וישובו בתשובה ולא יכשלו בשרירות ליבם.

"וה' הטוב הבוחר בעמו ישראל באהבה, ישפיע שפע טוב ממרום לכל ההולכים בדרכיו, יפרוש סוכת שלומו עלינו ועל כל ישראל - ואך טוב וחסד ישיגונו כל הימים.