עליה להר הבית? בלי זקני הדור זה לא ילך

כמה מילים על גאולה ודרך ארץ מתוך פרשת השבוע.

הרב ישראל כוכב , ז' באב תשפ"א

עליה להר הבית? בלי זקני הדור זה לא ילך-ערוץ 7
הר הבית
צילום: Jamal Awad/Flash90

בתקופה האחרונה יש הרבה תעמולה להר הבית. מסבירים לנו שהגאולה באה מלמטה, מהעם ולא מתלמידי חכמים גדולים, חלילה. אבל האמת בדיוק הפוכה, גאולה באה רק ע"י גדולי ישראל:

"העיקר הגדול הזה של הגאולה... מסור לגדולי ישראל, שהם יעשו לפי ראות עיניהם, לפי המקום ולפי הזמן. ולכן כתוב לגבי הגאולה והצומות: 'יהיו לבית יהודה למועדים טובים', להודיע שהגאולה מסורה לבית דין, כקביעת המועדים". (ר' יהודה אלקלעי, מובא באם הבנים שמחה עמ' קעג).

"ילדים מכבדים את הזקנים"

בפרשת השבוע כתוב לאן מובילה הדרך של "מלמטה מלמעלה" - לחטא המרגלים.

עם ישראל ניגש פעמיים למשה רבנו בחומש דברים. בחטא המרגלים כתוב - "ותקרבון אלי כלכם", ולאחר מתן תורה - "ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם".

רש"י עומד על ההבדל (דברים א, כב): "'ותקרבון אלי כלכם' - בערבוביא. ולהלן הוא אומר 'ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו וגו' (דברים ה, כ). אותה קריבה היתה הוגנת, ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן - 'ותקרבון אלי כלכם' - בערבוביא, ילדים דוחפין את הזקנים, וזקנים דוחפין את הראשים".

הנצי"ב מסביר: "ואמר חותני הגאון מוהרי"ץ... דבענין שבאמת הוא טוב, הוא מתהלך מתחילה במסילת דרך ארץ. מה שאין כן בענין שתוכו רע... ועל כן כאשר ראיתם מראש שאינו הולך בדרך ישר ונוכח, היה לכם להבין שסופו להחמיץ ולקהות שיניים".

בלי דרך ארץ אין תוצאות טובות! כדי להתקדם בגאולה צריך לתת כבוד לזקנים! אם לא מכבדים את גדולי הדור, ועוד מטיפים להם מוסר, נדע - לא זו הדרך.

גאולת הארץ

עוד מסלפים וטוענים שהרבנים התנגדו לעליה לארץ, רק העם הניע את הגלגלים.

אי אפשר על רגל אחת למצות את הזיוף ההיסטורי הזה. האמת שכל ההתעוררות לעלות לארץ התחילה מגדולי ישראל. רק אחר כך, נכנסו פועלים ומנהיגים רחוקים שביססו את התנועה.

בתחילה מרן הבית יוסף וחבריו עלו לעיר הקודש צפת. אחריהם עליית החסידים. אחריהם תלמידי הגאון מווילנא שעלו במוצהר לבנות את ירושלים, ולהפיח את השממות בחקלאות ועבודה, ופירשו כי זו אתחלתא דגאולה! לאחר מכן, תלמידי רבי עקיבא איגר - ר' צבי הירש קלישר ור' אליהו גוטמכר, ובמקביל - ר' יהודה אלקלעי. ר' יהושע מקוטנא, ר' שמואל מוהליבר ועוד, שקנו אדמות חקלאיות, גייסו תורמים, וייסדו את תנועת 'חובבי ציון', שזכתה לתמיכה של רבים מגאוני התורה, כולל רבי יצחק אלחנן ספקטור, הנצי"ב, ר' דוד מקרלין ועוד.

כך מעיד ר' יהודה ליב צירלסון זצ"ל [מגדולי הדור לפני השואה, מחבר שו"תים, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. בקובץ 'דרך סלולה', מאמר 'חטאת הקהל']:

"רעיון ישוב ארצנו הקדושה... הרבנות הרתה וילדה בצורתו, שהופיעה כיום לעינינו. הראשון היה הגאון רצ"ה קאלישר ז"ל, אשר התשוקה ליסד מושבות לאחינו על אדמת הקודש התלהבה בקרבו על יסוד הסכמת מורו הגאון הקדוש ר' עקיבא איגר, ז"ל... ודבריו עשו פרי למכביר. אחריו החרו החזיקו רבים מרבני ישראל, אשר בראשם עמדו הגאון ר' אליהו גוטמאכער והרה"ג הדרשן ר' נתן פרידלאנד, ז"ל, שהיה מסבב בערי ישראל להלהיב את שומעיו בדרשותיו, אשר כוננן אל המטרה ההיא. וכה נתגלגלו הדברים עד בואם בימינו גם לרשות הסופרים... הספר "שיבת ציון"... שם תמצא גאונים וגדולי הרבנים לרוב הרימו למרום את תנועת הישוב, מבלי הבט מי הם המשתתפים בה... והנה, קול רבנים מפורסמים, שהנם קרוב למאה ומערים שונות הרחוקות זו מזו... בצדק יחשב להד קול הרבנות הכללית...".

התנועה לארץ יצאה מדחיפה אדירה של גדולי ישראל, אפשר להביא לכך מקורות רבים, וכדי לקצר נסתפק בהפניות לספרים קול התור, שיבת ציון, התקופה הגדולה, אתחלתא היא.

גדולי ישראל מחו נמרצות

האם כך הוא בתנועה הקיימת כיום לעלות להר הבית?

גדולי האומה מחו בה נמרצות. גדולי רבותינו הראי"ה קוק זצ"ל, הרצי"ה, הרב פרנק, הרב זוין, הרב ישראלי, הרב משאש, הרש"ז אוירבך, הרב ולדנברג, הרב אברהם שפירא, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ועוד רבים, התנגדו בכל תוקף לעליה להר הבית בזמן הזה. דעתם היתה שאיננו מוכשרים לבניין המקדש, ושעליה להר הבית בזמן הזה יש בה מכשול ותקלה.

גם היום רוב רובם של גדולי הדור אוסרים עליה להר הבית, וקוראים להרבות תורה בישראל, להרבות קדושה בישראל, להרבות טהרה בישראל, ובזה להיות ראויים בע"ה לבניין המקדש והשראת השכינה.

הגאולה באה בהכרעה של הגדולים, על פיהם נצא ונבוא, נעלה ונראה בע"ה, במהרה בימינו אמן.