הכרת שלטון הנפש בגוף האדם - צעד קטן בהכרת שלטון הבורא בעולם

כפי שהנפש ממלאה את הגוף, סובלת אותו, רואה ואינה נראית - כך הקב"ה ממלא את העולם, סובל אותו, רואה ואינו נראה.

עו"ד שלום וסרטייל , י"ב באב תשפ"א

הכרת שלטון הנפש בגוף האדם - צעד קטן בהכרת שלטון הבורא בעולם-ערוץ 7
עו"ד שלום וסרטייל
צילום: דוברות ציפחה

"ונשמרתם מאד לנפשתיכם" נאמר בפרשתנו כאזהרה מפני עבודה זרה. 'פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל...". ונשאלת השאלה כיצד זה שאפילו לא אחד מן הפרשנים הגדולים לא מעיר על הפירוש שאנו מעניקים לתוכן הציטוט– שמירה על החיים?

בעניין זה מסביר בעל 'תורה תמימה' מהגמרא בברכות לב: מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא שר אחד וברכו לשלום, ולא החזיר לו שלום. המתין השר עד שיסיים תפילתו. משסיים, אמר לו: ריקא, טיפש והלא כתוב בתורתכם "רק השמר לך ושמור נפשך" וכתיב "ונשמרתם מאד לנפשתיכם". כשקראתי לך לשלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך מידי? ענה לו החסיד: אילו היית עומד בפני מלך בשר ודם ובא חברך וברכו לשלום, היית מחזיר לו? אמר לו: לאו!... אמר לו: ומה אתה שהיית עומד בפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר, אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חי וקיים לעד, על אחת כמה וכמה. מייד התפייס אותו השר. אומר הרב ברוך הלוי אפשטיין: מעיקר הדין, החסיד לא פעל על פי דין ונהג בחסידות יתירה, ולא היה לו לעמוד במקום סכנה, כי דרכי התורה דרכי נועם המה.

ועדיין עומדת השאלה בעינה, הרי הפסוק מזהיר מפני עבודה זרה בלבד. עומד על כך המהרש"א, רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס, מגדולי האחרונים לפני כ 450 שנה, ואומר שהחסיד רק ביקש לדחות את דברי השר, ובאמת רבים רגילים לייחס בטעות את הפסוק "ונשמרתם מאד לנפשתיכם" בעיקר להיבטים שנוגעים לנזקים גופניים. אבל הרמב"ם, כ 400 שנים קודם לכן, כתב בהלכות רוצח ושמירת הנפש, שמצוות עשה להסיר כל מכשול שיש בו משום סכנת נפשות ולהישמר בדבר יפה יפה, שנאמר "ונשמרתם מאד לנפשתיכם", וחזרה אפוא הקושיה למקומה.

דומה שאם נפרש את המילה נפש שבפסוק 'ונשמרתם מאד לנפשתיכם' במובנה הרחב יותר נבין כי הכתוב מתייחס לשמירת הנפש של האדם מפני סכנה נפשית הטמונה בפניה לעבודה זרה, אך ניתן להסיק שלא פחות מכך קיימת גם חובה לשמור על הגוף עצמו שהוא הכלי השומר על הנפש עד שיבתה לגנזי מרומים. וכך אומר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל: מכאן למדים על החובה לשמור על הבריאות, כי פרוש המילה נפש הוא גילוי החיוניות האלוקית שמתקיימת בתוך הגוף, ושלמות החיים מופיעה רק על ידי שלמות החיים האידאליים והרוחניים.

כאמור, שלימות הבריאות כוללת את בריאות הגוף והנפש כאחד- נפש בריאה בגוף בריא. או כפתגם העתיק בלטינית Decimus lunius luvenalis . אך כבר כתב על כך הרבי מלובביץ באגרת לכנס רופאים דתיים עוד בתשט"ו, ..."אם מקדמה דנא הדגיש הפתגם הרפואי ש"נפש בריאה בגוף בריא", הנה בימינו נוכחו לדעת עד כמה קלקול קל בנפש מביא לידי קלקול גדול בגוף, וככל שהנפש בריאה יותר, כן גדלה שליטתה על הגוף ואפשרויותיה לתקן חסרונות בגוף, עד שכמה טיפולים גשמיים משפיעים ומועילים הרבה יותר ברפואת הגוף, אם מצטרף עמהם גם הרצון וכוחות הנפש של המתרפא, או בלשון הרב משה שיק, תלמידו המובהק של החתם סופר ומגדול פוסקי הונגריה בראשית המאה ה-19, האמרה הרומית היא, 'נפש בריאה בגוף בריא, והאמרה הישראלית היא, גוף בריא בנפש בריאה.

לא בכדי ברכת 'אשר יצר' מסתיימת בברכה, 'בורא כל בשר ומפליא לעשות', ובמה מפליא לעשות? ב'נשמה שנתת בי...ואתה משמרה בקרבי', הנאמרת מיד ובסמוך. שילוב מופלא של מרכיבי האדם, נפש וגוף, וכשם שיש שילוב נפלא באדם הפרטי, כך יש שילוב נפלא במציאות נשמת האומה בגוף הלאומי, וגם על שילוב מופלא זה חל הפסוק 'ונשמרתם מאד לנפשתיכם'. באופן זה מסיים הרב מנחם מנדל את אגרתו אף ביחס לעולם כולו: 'מבשרי אחזה אלו-ה' - הכרת שלטון הנפש בגוף האדם - מהווה צעד קטן להכרת שלטון הקב"ה בעולם... כפי שהנפש ממלאה את הגוף, סובלת אותו, רואה ואינה נראית - כך הקב"ה ממלא את העולם, סובל אותו, רואה ואינו נראה.

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל