לע"נ הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

השבוע בט' באייר יחול יום פטירתו של מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, מבחירי תלמידיה של ישיבת מרכז הרב לדורותיה. למד תורה מפי הרב נריה זצ"ל ומהרב א. בר שאול, ובעלותו בקודש לירושלים ספג את רוחו של מרן הרב קוק מפיה הרצי"ה ומהרב הנזיר.הרב עוזי העמיק חקר במשנת הרב קוק, והיה אחד מגדולי מפיצי תורתו בדורנו. בהתבוננותו בכתבי הרב עמל לחשוף את המקורות בחז"ל ובראשונים שעמדו לנגד עיני הרב בכתיבת אורותיו

הרב עוזי היה "מראשוני בני עקיבא שהתוודעו לרבינו הרב צבי יהודה, ובמהלך זה סלל לרבים מילדי הארץ את הדרך ל'מרכז הרב' והם שהחזירו עטרה ליושנה וקוממו מחדש את ישיבת 'מרכז הרב' והפכו אותה לאחד ממרכזי התורה החשובים ביותר בעם היהודי" (מדברי ידידו הרב יעקב פילבר שליט"א).

הרב עוזי העמיק חקר במשנת הרב קוק, והיה אחד מגדולי מפיצי תורתו בדורנו. בהתבוננותו בכתבי הרב עמל לחשוף את המקורות בחז"ל ובראשונים שעמדו לנגד עיני הרב בכתיבת אורותיו. וכך ביאר לי באופן נפלא שורה אחת מדברי הרב באורות (ארץ ישראל, פרק ו'): הרב כותב שם שפעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר על האדם שזכה בה, וגם אם קרה שיצא האדם באונס או בטעות לחו"ל הרי אותה שפעת קודש שנקלטה אצל האדם בא"י ממשיכה לפעול עליו, והיא אשר תגרום לו להרגיש זרות בחו"ל ולעורר בו את הציפייה והתשוקה לשוב אליה במהרה. ופעולה זו אומר הרב, המתרחשת אפילו ביחיד "הרי היא עושה פעולת נביעה לרבבות נשמות הקשורות עמה, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח דוד הולך ופורח ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוש על ההרים".

בחז"ל מצאנו שני תיאורים למהלך הגאולה הקשורים לאיילת השחר: בבבלי (יומא כ:ט)  נאמר "מה איילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן (וזה רמז למהלכי הגאולה שלא הולכים בדרך ישרה וקלה אלא מתפתלת ומתפצלת היא עד הופעתה השלמה), ואילו בירושלמי במשנה המקבילה (פ"ג ה"ב), מסופר הסיפור הידוע על ר' חייא ור' שמעון בן חלפתא שהלכו בדרך וראו איילת השחר שבקע אורה ואמר ר' חייא לר"ש בן חלפתא "כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קמעא קמעא, כל שהיא הולכת, היא הולכת ומאירה".

הרב עוזי אמר לי שאין לו ספק שמקורות אלו היו לנגד הרב זצ"ל בכותבו משפט זה ובדבריו מתפצל לאיילת השחר של הבבלי ומתפשט לזו של הירושלמי. וכך ביאר גם את ההקדמה לספרו של הרב זצ"ל על "שבת הארץ'"בספרו הנפלא "שירת אומה לארצה" שבו פיענח בצורה נפלאה את דבריו.הרב עוזי היה רגיל להנחות את עצרת ליל יום ירושלים ב'מרכז הרב' והיה משלב בהנחייתו דברים נפלאים, מחזקים ומאירים את האמונה בתהליך הקץ המגולה המתרחש לעינינו והעובר בראשיתו דרך הבניין הארצי והגשמי של הארץ

הרב עוזי היה רגיל להנחות את עצרת ליל יום ירושלים ב"מרכז הרב" והיה משלב בהנחייתו דברים נפלאים, מחזקים ומאירים את האמונה בתהליך הקץ המגולה המתרחש לעינינו והעובר בראשיתו דרך הבניין הארצי והגשמי של הארץ.

וכך כתב בספרו הראשון "אדרת אמונה" על ר' יוחנן בן זכאי שבתקנות שעשה סמוך לחורבן כזכר למקדש עזר לעם ישראל להחזיק מעמד בגלותם ולזכור תמיד את ארצם ואת מקומם. ובבואם אל הארץ, מלמד ר' יוחנן בן זכאי "אם היתה נטיעה בתוך ידך ואמרו לך הרי לך משיח, בוא ונטע את הנטיעה ואחר כך צא, והקבילו (אבות דר' נתן) דבר זה בא ללמד שאין הנטיעה וישוב הארץ בניגוד למשיח, אדרבא הן משלימות את החזון ומכשירות את הדרך אליו, הופעת עצי פרי על אדמת קודש מפריחים מחדש את אמונת המשיח ומשמיעים את בשורת הגאולה 'מה נאוו על ההרים רגלי מבשר זה הקץ המגולה של הרי ישראל המניבים פירותיהם שאליו נשואות העיניים  קרוב לאלפיים שנה... אין להשליך הנטיעה מן היד אלא לנטעה תחילה, ולבנות את העם בארצו כחלק אורגני מן הגאולה אשר תפקידה לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה".

כשם שהגאולה נוטעת שמים כך היא יוסדת ארץ ורגלי המבשר המופיעים על הררי ציון הם הבסיס לכל הגילויים הגדולים שיבואו מן השמים על הבסיס האיתן של העולם הארצי (אדרת אמונה 247). זהו הביאור לדרך הקץ המגולה כפי שנלמד בבית מדרשו של מרן הרב זצ"ל ושל הרצי"ה זצ"ל, ובדרך זו הלך גם הרב עוזי זצ"ל, קירב רבים לאביהם שבשמים והביא את תלמידיו להידבק בדרכו של רואה האורות, ולראות במהלך זה של גאולתנו את שירת האומה לארצה המובטחת בנביאים שממנה הפתח לגאולה השלמה במהרה בימינו.