למנוע תיירות מיסיונרית
למנוע תיירות מיסיונרית

מורינו הראש"ל שליט"א בספרו יביע אומר (חלק י' סימן מ"א), בבואו לדון על כל ההשלכות של מכירת הקרקעות לפני השמיטה לגוי, דן גם על איסור לא תחנם שהגמרא (ע"ז כ') למדה מזה "לא תתן להם חניה בקרקע", והוסיף הרמב"ם (הלכות ע"ז י') "שאם לא יהיה להם קרקע, ישיבתן ישיבת עראי היא". ונחלקו הראשונים אם דין זה נאמר על ז' עממין או על כל האומות, ועוד נחלקו האחרונים אם האיסור חל רק על עובדי ע"ז, או גם על אילו שאינם עובדי ע"ז.

והעולה מדבריו המנומקים והנשענים על גאוני הדורות, שבכל מקום שיש במכירה תועלת לכלל ישראל, וכגון המכירה שנעשית לטובת הישוב היהודי בא"י, שגם בימינו צריך מאוד לעשות את המכירה הזו שבלעדיה אין יכולת להמשיך את החקלאות כלל, לכן מותר לעשות את המכירה. ולא כפי שהורו כמה מרבני האשכנזים ההולכים בשיטת הגאון החזון איש, ואינם מבחינים בין מכירה המועילה לישראל למכירה שאינה מועילה, ומלגלגים ומלעיזים על גדולי הפוסקים בדורות האחרונים.

והעולה מהדברים שהתיירות המגיעה לארץ ישראל, גם אם יש בה סממנים דתיים וכגון טבילה בירדן או בכינרת, לא נאסרה כל זמן שאינם משתקעים בארץ, ואין בדעתם לשהות אלא תקופה קצרה ומיד שבים לביתם. הביקורים במנזרים ובכנסיות אינם מחזיקים את המקום, אלא סקרנות התייר מביאה אותו אל המקום, וגם אם אומר שהרגיש "חוויה" דתית אין בזה ממש. מלבד הגנים הבהאיים שבחיפה ובעכו, שהם ממש בתי עבודה זרה ואסור לבקר בהם כלל.

וכאן המקום להזהיר שלא לעודד תיירים מיסיונרים, שמעבירים את ישראל על דעתם ועל דתם, שיש בזה חילול ה' נורא לתת יד לעקור ולנתק את ישראל מכור מחצבתם. בתקווה לגאולה השלימה ושלא יצטרכו ישראל לעם אחר.

פורסם בעלון קוממיות.