אחריות, אדוני שר הביטחון?
אחריות, אדוני שר הביטחון?

היום יערך ברמלה טקס קריאת כיכר ע"ש שופט בית המשפט העליון, השופט אדמונד לוי ז"ל.

לו אימצה הממשלה את הדו"ח המקיף שהגיש לה לפני שנתיים וחצי, לא היתה מקבלת את פסק הדין המזעזע של בג"צ, שגוזר הרס וחורבן על הישוב עמונה.

וכך נכתב בדו"ח לוי על מקרים כמו עמונה: "חרף מעמדה המיוחד של הזכות לקניין, לא כל מי שמחזיק בקרקע הזולת דינו פינוי והריסה של מה שבנה,הואיל ואפשר כי עומדות לו טענות הגנה ראויות... גם אם מוכחת בעלות בקרקע עליה הוקם ישוב יהודי, יש לתת את הדעת לטענות הגנה אפשריות של המחזיק, ולפתרונות נוספים העדיפים על פינוי והריסה, לדוגמה: תשלום פיצוי לבעלים.

"בפתרון מסוג זה נקט בית הדין האירופי לזכויות אדם, בעניין סכסוך קרקעות בקפריסין... לא זו בלבד ששאלת קיומה של זכות קניינית  של אחר בקרקע ראויה להתברר בהליך אזרחי בפני ערכאה דיונית, אלא שאין זה ברור כלל שדינה של הבניה להריסה בלבד.

"הואיל ובנסיבות מסוימות מחייבים את הבעלים לשלם את שוויה למי שהקים אותה, ולעתים עומדת לזה האחרון הזכות לרכוש את הקרקע לעצמו לאחר שתלובן שאלת השווי... נכון לאמץ מדיניות לפיה קודם שתקבע המדינה את עמדתה בעתירות לביצוע פינוי או הריסה, תעמוד על כך שיתקיים בירור ממצה בין הצדדים היריבים בפני ערכאה שיפוטית, דיונית, בדבר הזכויות בקרקע.

"במיוחד נכון לנהוג כך במקרים בהם עולה טענת רכישה או התיישנות... עד לאותה הכרעה יש להורות לגורמים הפועלים מטעם המדינה, להימנע מקביעת עמדה בסכסוכי קרקעות, ומנקיטתם של צעדים בלתי הפיכים, כגון פינוי והריסה".

למעשה, אומר דו"ח לוי, אין צורך ב"חוק ההסדרה" (אותו ניסינו להעביר בכנסת ה 18). חוק ההסדרה כבר קיים בתוך מערכת החוקים החלה היום, צריך רק לפעול לפי סדר עדיפויות הגיוני והגון יותר, להימנע מהרס ישובים פורחים, ובמקום זה לפצות את בעלי הקרקע, ככל שהוכיחו את בעלותם.

והנה תזכורת לדברי  שר הביטחון בוגי יעלון על דו"ח לוי מיד לאחר שהתמנה לתפקידו: "אימצנו את ליבת הדו"ח שהיא הגדרת השטח ביו"ש כשטח במחלוקת ולא כשטח כבוש. כל השאר הוא עניין של יישום באחריות משרד הביטחון מטעם הממשלה".

אחריות, אדוני שר הביטחון?
איפה כאן האחריות?