"וספרתם לכם"
"וספרתם לכם"

"וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות תהיינה" ( כג טו). אנו זוכים לקיים את מצוות ספירת העומר בימים אלו, וחז"ל מלמדים אותנו שספירה זו היא סולם לתיקון המידות מפסח, שבו יצאנו מעבדות לחירות מדינית, לשבועות שבו קיבלנו את לוחות הברית, ובו יצאנו לחירות רוחנית, ככתוב "אל תקרי חרות [על הלוחות] אלא חירות" (עירובין נד א).

בימים הללו עלינו לשים את הדגש על תיקון המידות. אמנם בימים אלו מתו תלמידי רבי עקיבא, בגלל קלקול המידות שלא כיבדו זה את זה ודיברו לשון הרע איש על רעהו (עיין מהרש"א יבמות סב ב), ואנו נוהגים בימים הללו בין פסח לל"ג בעומר שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, לא להתחתן ולא להסתפר ולהתגלח לאות צער ואבלות על מותם. אבל אין זה מספיק להיזכר בטרגדיה שפקדה את תלמידי רבי עקיבא. אלא עלינו ללמוד לקח ולעשות מאמץ גדול לכבד איש את רעהו ולא לדבר לשון הרע ח"ו. בייחוד אלו העוסקים בתורה צריכים להשתדל ולהתאמץ ולקדש שם שמים בהליכותיהם, במידותיהם ובשמירת לשונם.

נכון לעכשיו, תיקון המידות, הוא לא רק עניין פרטי אלא בראש ובראשונה עניין לאומי. בגלל שנאת חינם גלינו מארצנו, והגורם הראשי לשנאת חינם היה לשון הרע. לכן כתב ה'חפץ חיים' ר' מאיר ישראל הכהן זצ"ל מראדין את ספרו, כי הוא כאב את כאב האומה והדור הסובלים בגלות. ואמנם ספרו 'חפץ חיים' השפיע ומשפיע על אלו שזוכים ללמוד אותו ומטהר את לבם ופיהם. גם בימינו, כאשר זכינו בימים שבין פסח לעצרת להקים את מדינתנו האהובה ולשחרר את ירושלים והר הבית מידי זרים, עלינו להמשיך ולתקן את המידות, לשמור על לשוננו שלא לדבר ולקבל לשון הרע, ולכבד איש את רעהו, לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל אומתנו והעולם כולו, שמושפע מאתנו. עלינו להמשיך ולצעוד במעלה הדרך המפותלת לגאולה השלמה, תוך כדי שאנו משתדלים להיטיב את מעשינו, ומתוך כך נזכה לראות עין בעין כיצד "ד' עוז לעמו יתן, ד' יברך את עמו בשלום" (תהילים כט יא).

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"