הקב"ה דואג שלא נידבק בקורונה ושאר מחלות
הקב"ה דואג שלא נידבק בקורונה ושאר מחלות

הקב"ה הוא רופא המשפחה שדואג שלא נידבק בקורונה ושאר מחלות

אחרי יציאת בני ישראל ממצרים, ואחרי קריעת ים סוף, ולפני שמגיעים למדבר סין, נותנת לנו התורה הבטחה בפרק ט"ו, פסוק כ"ו: "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך".

בפשטות אם נלך בדרך ה' אז ממילא כל המחלה, כל המרעין בישין שהיו במצרים או כל המכות- עשרת המכות שהיו במצרים לא יבואו יותר על בני ישראל. אך לענ"ד יש להעמיק יותר בהבטחת התורה.

מסופר על מו"ר הרמב"ם שהיה רופא בבית השולטן השליט במצרים. וכדרכו של עולם בכל מקום בו היהודי מצליח מעורר הדבר קנאה, שמובילה במוקדם או במאוחר לשנאה ואנטישמיות. יום אחד קרא השולטן לרמב"ם ושאל אותו: "בעצם מנין לי לדעת כי אמנם רופא מומחה אתה, כי הרי מאז בואך לכאן לא הוכחת כלל את יכולתך שהרי מעולם לא חליתי, מי יערוב אפוא שכאשר אחלה תוכל לרפאני?".

אם כן, שאלה גדולה שאל פה השולטן הטומנת בחובה אף התרסה וקושייה על מעמד הרמב"ם כרופא בבית המלוכה. ענה לו הרמב"ם: "כתוב בתורתנו הקדושה", והביא לו את הפסוק שהבאנו לעיל "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך... כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך". אמר לו הרמב"ם: תדע, יש מושג שנקרא מניעת מחלה וזה על ידי תזונה נכונה, כמות אוכל, שתייה וכדו'. אם כן, צריך להבין שהקב"ה אמר לנו- בניי, ילדי היקרים אנא מכם קחו ממני את עצתי שמעו מה שאני אומר ואז ממילא לא תחלו.

ואכן החתם סופר בפירושו "תורת משה" על הפסוק הנ"ל אומר שישנם שני סוגי רופאים; יש רופא שעסוק בטיפול בחולים ויש רופא נוסף שנקרא רופא משפחה, והרופא הזה שמשכורתו ניתנה לו ללא כל קשר למצבו הבריאותי של חוליו, מתאמץ מאוד לרפא את החולים. הקב"ה הוא רופא המשפחה והוא נתן לנו מרשם ודרך חיים כיצד לא נחלה וכיצד תהיה לעם ישראל שמירה ולא יקבל קורונה, כיצד לא יבואו עלינו חס וחלילה מחלות מוזרות, שונות ומשונות. והדברים מתבארים יותר בדברי רש"י בפרשת שמיני פרק י"א פס' ד': "לפי שישראל דבוקים במקום וראויים להיות חיים, לפיכך הבדילן מן הטומאה וגזר עליהם מצוות ולאומות לא אסר כלום".

ומביא רש"י את משל הרופא במדרש "ויקרא רבה" פרשה י"ג וכך אומר המדרש: "ר' תנחום בן חנילאי אומר: "התיר להם לגויים את האיסורים את השקצים ואת הרמשים". למה הדבר דומה? לרופא שהלך לבקר שני חולים וראה שבאחד מהם הייתה סכנה ואמר לבני ביתו: "תנו לו לאכול כל מה שהוא מבקש". ראה שאחד חוזר לחיים ואמר לבני ביתו: "כך וכך מאכל יאכל כך וכך מאכל לא יאכל".

ממשיך המדרש: "כך אומות העולם שאינם לחיי העולם הבא... יאכלו כל מה שחפצים... אבל ישראל שהם לחיי העולם הבא נאמר בהן זאת החיה אשר לא תאכלו".

צריך לדעת, להבין ולהפנים כי יש חוקים לבריאה, יש חוקים כיצד העולם צריך להתנהג, כיצד אוכלים ואיך שותים, מתי מקיימים קשרים בין בעל לאשה ומתי לא, מה זו משפחה, מה זה אבא ומה זו אמא ולא לשכוח שיש סבים וסבתות, יש מסורת ויש הדרכות, הולכים בדרך הישר ומכבדים אחד את השני. גם כך, אם רוצים לאכול שקצים ורמשים נקיים ומלוכלכים בלי הבחנה, עלולים חס וחלילה לבוא קרונות וכל מיני דברים שונים ומשונים.

אנו צריכים ללמוד מפרשת השבוע וממה שקורה בסין, להפנים את מה שאומרת לנו התורה בפרשת השבוע: "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רופאך".