מתניהו אנגלמן
מתניהו אנגלמן צילום: חיים טוויטו

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן עדכן היום (ראשון) את יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי ואת מרכז האופוזיציה, יו"ר סיעת הליכוד ח"כ יריב לוין, כי בכוונתו לפרסם דוחות מבקר בענייני ביטחון שעד כה לא פורסמו נוכח אי השלמת הליכי חיסיון בהעדר ועדה לענייני ביקורת המדינה.

על פי החוק, כאשר דוחות ביקורת המדינה כוללים חלקים שיש לחסות אותם לשם שמירה על בטחון המדינה, יחסי חוץ או קשרי מסחר בינלאומיים, הדוח המלא מועבר לעיונה של ועדת משנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה והיא קובעת אלו חלקים יהיו חסויים ואלו חלקים יוכלו להתפרסם לציבור.

ברם, בשעה שמזה חודשים רבים לא קמה הוועדה לענייני ביקורת המדינה וממילא גם ועדת המשנה לא קיימת – הוועדה לא דנה בדוחות שהושלמו זה מכבר ע"י המבקר.

לפיכך, ולאחר עדכונם של יו"ר הכנסת ושל מרכז האופוזיציה ובתאום עימם, החליט מבקר המדינה להפעיל את סמכותו מכוח סעיף 17(ג) לחוק מבקר המדינה המאפשרת לו להטיל חיסיון על חלקים מהדוחות, כאשר החלקים האחרים יפורסמו לציבור.

אנגלמן כתב לשניים: "במהלך שנת 2021 הומצאו לראש הממשלה , במועדים שונים, מספר דוחות אשר על חלקם הטלתי חיסיון עד לדיון בוועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. בהמשך לשיחתנו בנושא ולתיאום עמך, הנני לעדכן כי מתוקף הסמכות הנתונה לי בסעיף 17(ג) לחוק מבקר המדינה, אני עתיד להניח על שולחן הכנסת ולפרסם לציבור בתחילת מרץ 2022 דוחות תוך הטלת חיסיון על חלקים מהם. זאת, עקב כך שלא הוקמה הוועדה לביקורת המדינה תקופה ממושכת ובשים לב לנימוקי הממשלה, ולאחר היוועצות עם הגופים האמונים על אבטחת המידע הביטחוני.

יודגש כי קיבלתי החלטה זו כשלנגד עיני הרצון להביא לאיזון ראוי בין עקרון הפומביות המעוגן בסעיף 12 לחוק-יסוד: מבקר המדינה מחד גיסא, לבין הצורך לשמור על ביטחון המדינה בשל פרסום הדוחות שבנדון, מאידך גיסא".