הרב עזרא פרידמן
הרב עזרא פרידמן צילום: באדיבות המצולם

שאלה: מה ההלכה בנוגע לאכילת קטניות השנה בפרשת אחרי מות הסמוכה לשביעי של פסח?

תשובה: השנה, שנת תשפ"ב, חג שביעי של פסח חל ביום שישי, והשבת הסמוכה לו איננה חלק מחג הפסח. מצב זה מעורר כמה שאלות בנוגע לאכילת מאכלי קטניות בשבת זו ובישול קטניות בעבורה. שאלה זאת נוגעת רק ליושבי ארץ ישראל, משום שבחו"ל ישנו מנהג קדום לחוג יום טוב שני של גלויות, וממילא שבת זו היא חלק בלתי נפרד מחג הפסח, וחלים בה כל חובות החג.

האם חמץ או קטניות נחשבים מוקצה בשבת זו?

הנושא הראשון שיש לדון בו הוא איסור מוקצה בחמץ וקטניות בשבת הצמודה לשביעי של פסח.

חז"ל אסרו לטלטל חפצים מסוימים בשבת, ואיסור זה נקרא: מוקצה. החפצים האסורים בטלטול אלו כלים המיועדים למלאכות האסורות בשבת, או חפצים שאין בהם שום שימוש כלל, כגון אבנים ועפר (עיין ב"י או"ח, שח).

גם מאכל האסור באכילה עשוי להיחשב מוקצה (עיין שש"כ, לב‑לד). חמץ ביום טוב עצמו ודאי נחשב מוקצה, שהרי האיסור אינו כולל רק אכילה, אלא גם הנאה. חז"ל הוסיפו עוד דין בגזרת מוקצה: אם חפץ מסוים הוא מוקצה בבין השמשות, הוא נשאר מוקצה לכל השבת, אפילו אם בשבת עצמו הוא ראוי לשימוש בשבת (עיין שו"ע או"ח שי, ב). בין השמשות הוא זמן שאנו מסופקים מתי עובר הקו שבין יום אחד לחברו, ומשום הספק הזה, ההלכה מחמירה בזמן זה בכמה וכמה הלכות. הכלל ההלכתי בנוגע לחפץ הנחשב מוקצה בבין השמשות ונשאר כך כל השבת נקרא: "מיגו דאיתקצאי לבין השמשות – איתקצאי לכולי יומא".

לעניינו, השאלה היא אם בשבת הסמוכה לשביעי של פסח חמץ וקטניות נשארים מוקצה לכל השבת בעקבות הכלל שהוזכר, שהרי בין השמשות שבתחילת השבת הוא ספק שביעי של פסח, ומשום שהיה אסור אז – נותר אסור כל השבת. לפי זה, אין כל אפשרות לאכול את המוצרים הללו בשבת עצמה, מפני שאסור לטלטלם.

הראשונים נחלקו בסוגיית "מיגו דאיתקצאי" ולמחלוקתם יש השלכה ישירה בנוגע לחמץ. ה"תוספות" (ביצה ד, ב) כותבים ש"מיגו דאיתקצאי" שייך רק כאשר האיסור הוא חלק מהיום שנכנס, ואילו במקרה שהאיסור הוא ביום שיוצא, המוקצה בבין השמשות איננו מוקצה לכל השבת. דוגמה לכך הוא דין החמץ בשבת הסמוכה לשביעי של פסח: מאחר שבשבת עצמה אין כל איסור חמץ, העובדה שהחמץ אסור לזמן קצר אינה צריכה לאסור אותו לכל השבת. כמו ה"תוספות" כתבו הרא"ש (סוכה ד, ה). הר"ן (שם כב, ב), ועוד (עיין שו"ת מאמר מרדכי א, יט).

אולם, ישנם החולקים על שיטה זו וסוברים שאין חילוק בין מיגו דאיתקצאי מחמת היום הנכנס למיגו דאיתקצאי מחמת היום היוצא.

אחד מגדולי האחרונים, בעל "שער המלך" (הלכות יו"ט א, כד), טוען שאפילו לשיטת ה"תוספות", חמץ צריך להיות אסור בשבת הסמוכה לפסח. לדעתו, הסברה של ה"תוספות" לגבי מיגו מחמת יום שעבר הוא רק כאשר מדובר על איסור דרבנן. אולם, באיסור דאורייתא, כגון חמץ בפסח, אף ה"תוספות" אינם מקילים. לפי שיטתו, אין שום מקום להקל לאכול חמץ בשבת זו.

אכן, ישנם "אחרונים" המתפלאים על שיטתו, משום שלא ברור למה שרמת האיסור תשפיע על הסברה של מוקצה בבין השמשות (הליכות שלמה, עמ' 342).

הרב עובדיה יוסף הקל לאכול חמץ בשבת זו (יחווה דעת ב, סה), אך אחרונים רבים חולקים על שיטתו. הרב מרדכי אליהו לדוגמה חשש לדעות החולקים על ה"תוספות". הרב שלמה זלמן אוירבך חשש להתיר אכילת חמץ בגלל דעת "שער המלך" ולכן הוא אינו מתיר למעשה לאכול חמץ בשבת הסמוכה לשביעי של פסח (עיין לוח ארץ ישראל, עמ' 64).

אכן, באיסור קטניות יש מקום להקל הרבה יותר. ראשית כול, בנוגע לסוגיית "מיגו דאיתקצאי" יש להעיר שייתכן שמשום שאיסור קטניות מקורו במנהג, אף שחובה לשומרו, בכל זאת הוא איננו כמו דינים אחרים האסורים מדאורייתא ומדרבנן, מפני שייתכן שמראש המנהג הוא רק האיסור עצמו, והוא אינו מתפרש לדינים המסתעפים ממנו, כגון מוקצה בין השמשות (עיין שו"ת רע"א א, ה).

לכך אפשר להוסיף את דעת הפוסקים שחפץ הראוי למישהו אחר, מותר גם לאדם שהוא אינו ראוי לו לטלטל אותו בשבת, והוא אינו נחשב מוקצה בשבילו (עיין בהקדמה למשנ"ב או"ח, שח). דוגמה לכך הם קליפות או גרעינים של פירות שאינם ראויים לאדם, אך כן ראויים לבהמה – ההלכה קובעת שאם יש בהמה באזור מגוריו שאוכלת את הקליפות והגרעינים הללו, מותר לאדם לטלטלם (עיין ילקו"י שבת ד, עמ' 358). בדומה לכך נוכל לומר באיסור קטניות, שבישראל ישנם יהודים רבים מעדות המזרח שמותרים לאכול קטניות בפסח, ולפיכך הקטניות אינן נחשבות למוקצה אפילו בפסח עצמו גם לבני אשכנז, מכיוון שיכולים לטלטל בעבור אחיהם האוכלים קטניות. אפשר להוסיף לכך גם את ההיתר הגורף להביא לילדים קטנים לאכול קטניות.

אף שישנן דעות המחמירות שגם קטניות נחשבות מוקצה בפסח ואף בשבת שאחריו (עיין לוח ארץ ישראל לעיל), למעשה אפשר להקל ולאכול קטניות בשבת זו. לדוגמה, מותר בחול המועד ללכת לקנות קטניות מוכנות, כגון פופקורן או טחינה, בעבור שבת.

בישול קטניות לשבת ביום טוב

להלכה נקבע שמותר לבשל ביום טוב, אך בהגבלות מסוימות. אחרי שראינו כי מותר לאכול בשבת קטניות שהוכנו לפני יום טוב, יש לשאול אם מותר לבשל קטניות ביום טוב עצמו בשביל לאוכלם בשבת.

ישנן כמה טענות להחמיר בזה. היו שטענו (שו"ת קנין תורה ו, כז) שיש חשש שמא יאכלו בטעות את הקטניות ביום טוב עצמו (לפי דעה זו נראה שיהיה אסור לבשל גם בחול המועד לשבת). והיו שאסרו (דעת תורה תקכז, א) משום שמותר לאדם לבשל ביום טוב רק מאכלים שהוא בעצמו יכול לאכול בחג, ומאחר שאינו יכול לאכול את הקטניות ביום טוב עצמו, אסור לו גם לבשלם בשביל לאוכלם בשבת.

אכן, אחרונים רבים דחו טענות אלו. בנוגע לחשש שמא יאכל בטעות – לא מצאנו גזרה כזאת בשום מקור קדום. יתר על כן, פוסקים רבים כתבו להקל להביא קטניות לילדים קטנים, ולא הוזכר שום חשש שמא יאכל האדם עצמו בטעות.

כנגד הטענה שאסור לבשל אוכל שאדם נמנע לאכול מבחינה הלכתית, עונה ה"שדי חמד", שאם האוכל ראוי לאחרים – מותר לאדם לבשל גם הוא עצמו אינו אוכל ממנו. ומאחר שהקטניות ראויות לעדות המזרח, לקטנים ולחולים – אין שום איסור לבשל גם ביום טוב קטניות בשביל השבת.

כלים לבישול קטניות

הרמ"א (אור"ח תנ"ג, א) מכריע במפורש שאף על פי שאסור לאכול קטניות בפסח, אם בושלו קטניות בכלים של פסח, הן אינן אוסרות את הכלים. לפי זה נראה שאין בעיה לבשל את הקטניות בכלי פסח רגילים.

אולם, יש שהסבירו שהרמ"א מתיר רק בדיעבד, במקרה שבשלו בטעות קטניות בכלי פסח, אולם, להכין לכתחילה קטניות בכלי פסח, ואחר כך לבשל בכלים אלו אוכל כשר לפסח – דבר זה אינו ראוי (עיין מחצית השקל תנג, א). ובאמת, נראה מכמה פוסקים שאף שמותר לבשל קטניות לשבת בפסח, יש לייחד לכך כלים מיוחדים (הליכות שלמה פסח עמ' 88; כף החיים תנג, כז) . לחילופין, אפשר לבשל תחילה את האוכל המיועד ליום טוב, ולבסוף לבשל את הקטניות לשבת, וממילא אין עוד צורך בכלי הבישול לפסח.

סיכום

• אין לאכול חמץ בשבת בסמוכה לשביעי של פסח.

• מותר לאכול קטניות בשבת זו.

• מותר אף לקנות קטניות מוכנות בחול המועד בעבור השבת.

• מותר לבשל קטניות בשביעי של פסח בעבור שבת.

• ראוי לייחד כלי־בישול מיוחדים לבישול קטניות לשבת, או לחילופין לבשל את הקטניות בכלי הפסח רק אחרי בישול המאכלים הנצרכים לפסח עצמו.

הרב עזרא פרידמן הוא מראשי מערכת הכשרות OU בישראל ורב קהילת מוסר אביך במעלה אדומים.