אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בצהריים (שלישי) תחזית תלמידים במערכת החינוך לשנים 2026-2022.

תחזית התלמידים נועדה לאמוד את מספר התלמידים הצפויים ללמוד בבתי הספר בשנים הקרובות.

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22), מספר התלמידים בבתי הספר צפוי להיות כ-1.892 מיליון תלמידים, גידול של כ-15 אלף תלמידים לעומת שנת הלימודים הקודמת.

במהלך השנים 2026-2022 מספר התלמידים בבתי הספר צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.044 מיליון תלמידים בשנת 2026, תוספת כוללת של כ-167 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-8.9%).

מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-893 אלף תלמידים בשנת 2026, תוספת של כ-82 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-10.1%).

בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ-293 אלף בשנת 2026, תוספת של כ-31 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-11.9%).

מספר התלמידים בחינוך החרדי צפוי לגדול לכ-414 אלף תלמידים בשנת 2026, תוספת של כ-53 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-14.6%).

בחינוך הערבי מספר התלמידים צפוי לרדת לכ-444 אלף תלמידים בשנת 2026, ירידה של כאלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-0.2%).

המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-עברי ירד במהלך השנים 2021-2001 מ-51.6% בשנת 2001 ל-43.2% בשנת 2021. על פי התחזית הוא צפוי לגדול בכחצי נקודת האחוז עד 2026.

המשקל היחסי של החינוך החרדי גדל בשנים 2021-2001 מ-12.3% בשנת 2001 ל-19.3% בשנת 2021. על פי התחזית משקל החינוך החרדי צפוי להמשיך לגדול ל-20.3% בשנת 2026.

קצב השינוי השנתי במספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי, בחינוך הממלכתי-דתי ובחינוך החרדי צפוי לרדת מעט. בחינוך הערבי קצב השינוי השנתי במספר התלמידים צפוי לעלות מעט.

בחינוך העברי, מרבית הגידול במספר התלמידים בתקופת התחזית (2026-2022) צפוי במחוזות המרכז, ירושלים ותל אביב. מספר התלמידים בכל אחד מהמחוזות צפוי לגדול בכ-14% לעומת שנת 2021.

השלכות של תחזית התלמידים

על פי תחזית התלמידים עד שנת 2026 הביקוש הצפוי למורים:

בחינוך היסודי - כ-110 אלף מורים (תוספת של כ-16 אלף מורים לעומת 2021, גידול של 17%). בחטיבות הביניים - כ-44 אלף מורים (תוספת של כ-4 אלף מורים לעומת 2021, גידול של 10%). בחטיבות העליונות - כ-61 אלף מורים (תוספת של כ-4 אלף מורים לעומת 2021, גידול של 7%).

על פי תחזית התלמידים עד שנת 2026 הביקוש הצפוי לשעות עבודה למורים:

בחינוך היסודי - כ-2.640 מיליון שעות (תוספת של כ-382 אלף שעות לעומת 2021). בחטיבות הביניים - כ-763 אלף שעות (תוספת של כ-67 אלף שעות לעומת 2021). בחטיבות העליונות - כ-1.351 מיליון שעות (תוספת של כ-122 אלף שעות לעומת 2021).

על פי תחזית התלמידים עד שנת 2026 הביקוש הצפוי לכיתות לימוד: בחינוך היסודי - כ-48 אלף כיתות לימוד (תוספת של כ-4 אלף כיתות לעומת שנת 2021). בחטיבות הביניים - כ-12 אלף כיתות לימוד (תוספת של כ-600 כיתות לעומת שנת 2021). בחטיבות העליונות - כ-21 אלף כיתות לימוד (תוספת של כאלף כיתות לעומת שנת 2021).

תחזית תלמידים בכלל המערכת

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) מספר התלמידים בבתי הספר צפוי להיות כ-1.892 מיליון תלמידים, גידול של כ-15 אלף תלמידים לעומת שנת הלימודים הקודמת. במהלך השנים 2026-2022 מספר התלמידים בבתי הספר צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.044 מיליון תלמידים בשנת 2026, תוספת כוללת של כ-167 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-8.9%).

תחזית תלמידים במגזרי המערכת

בחינוך הממלכתי-עברי מספר התלמידים בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) צפוי להיות כ-826 אלף, גידול של כ-15 אלף תלמידים לעומת שנת הלימודים הקודמת. במהלך השנים 2026-2022 מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ-893 אלף תלמידים בשנת 2026, תוספת של כ-82 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-10.1%).

בחינוך הממלכתי-דתי מספר התלמידים בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) צפוי להיות כ-265 אלף (גידול של כ-4 אלף תלמידים). במהלך השנים 2026-2022 מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי צפוי לגדול לכ-293 אלף, תוספת של כ-31 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-11.9%).

בחינוך החרדי מספר התלמידים בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) צפוי להיות כ-366 אלף (גידול של כ-5 אלף תלמידים). במהלך השנים 2026-2022 מספר התלמידים בחינוך החרדי צפוי לגדול לכ-414 אלף תלמידים, תוספת של כ-53 אלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-14.6%).

בחינוך הממלכתי-ערבי מספר התלמידים בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) צפוי להיות כ-435 אלף (קיטון של כ-8 אלף תלמידים). במהלך השנים 2026-2022 מספר התלמידים בחינוך הערבי צפוי לעלות לכ-444 אלף תלמידים, עלייה של כאלף תלמידים לעומת שנת 2021 (גידול של כ-0.2%).