המאבק של יצחק אבינו על בארות המים הוא מאבק על עצם היכולת להמשיך את הקול של אברהם אבינו בעולם.

דרך ערכית שאברהם אבינו הנחיל לעולם, הקריאה בשם השם ,החסד, הכנסת האורחים.

יצחק אבינו חופר את בארות המים וקורא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו. התורה מדגישה את זה כדי להגיד יש מסר בחפירת באר, אנשים מתכנסים שם, מדברים, שומעים מאברהם אבינו את המסר הגדול שיש לו להעביר לעולם.

והפלישתים, הפלישתים סתמו את בארות המים, התורה מדגישה "סתמום פלשתים וימלאום עפר" (בראשית, כ"ו, ט"ו) ממש שומעים את האקטיביות סתמום, וימלאום, כמו שאומרים לשבר זה יותר חזק מלשבור.
סתמום פלשתים וימלאום עפר, הם רוצים למחוק את הזכר של אברהם אבינו בעולם, את החותם שהוא השאיר אחריו, וזה כל הכוח של יצחק לבסס את זה מחדש.

למה הפלישתים סתמו את בארות המים? למה הם לא השתמשו בהם פשוט?

אז אפשר להגיד כמו שאומר הרד"ק גם החזקוני הולך בכיוון הזה, שהיה פה איזשהו מאבק על גבולות הארץ. אברהם הגיע מאזור באר-שבע והשאלה איפה עובר הגבול באזור הנגב המערבי, הם בארץ פלישתים וטוב אברהם חפר בארות, הוא הלך, בואו נמחק את הסימן הזה שהשאיר בקרקע ונקבע מחדש את הגבולות. ואז יצחק מגיע וחופר אותם מחדש.

רבינו בחיי אומר שהכוונה היא בפירוש לזכר שהשאיר אברהם מבחינה רוחנית, הרבה מהדרשנים הלכו לכיוון הזה, שאין מים אלא תורה, והרי אברהם אבינו השאיר אמונה באל אחד והם רוצים לחזור לאלילים.

אז איך חוזרים לאלילים? פשוט מוחקים את המסרים שהשאיר אברהם אבינו בעולם.

ויצחק חופר את זה מחדש ,רש"י אמנם הביא על דרך פשט מתוך התוספת בסוטה שהם אמרו, "מפני גייסות הבאים עלינו", לא טוב שיש באר מים בחוץ הם יבואו מבחוץ וזהו שיקול ביטחוני. אבל צריך לדייק בדברי רש"י הוא אומר אמרו זה גם לשנות תוספת, הם אמרו ככה לא בטוח שזו הייתה הסיבה האמיתית, השיקול הביטחוני הוא הרבה פעמים כיסוי לכל מיני מהלכים אידיאולוגיים אחרים.

וגם אנחנו כאן בארץ היית איזה תחושה שהנה דור המייסדים בה שייסד את הארץ עשו לנו כבר את המלחמות הגדולות, אפילו יש מי שאמר יכול להיות שזה נגמר. לא, לא, זה ממש לא נגמר.

המאבק הלבסס, לעשות את זה הלאה, להמשיך את הדרך של אברהם אבינו בעולם, להמשיך את הדרך לקיומה של מדינת ישראל, זה מוטל עלינו על הדור שלנו.

ואנחנו נלחמים על זה ואנחנו נאבקים על בארות המים כשיש מי שבא לשרוף, להרוס, לחבל, להחריב, זה מה שאויבנו רוצים לעשות, הם רוצים למחוק את השם של עם ישראל מכל ארץ ישראל.

אבל אנחנו לא נבהלים מזה אנחנו יודעים, אנחנו הבנים של אברהם אבינו ואנחנו בנים של יצחק אבינו , ואנחנו יודעים שצריך לבסס ולהמשיך את האור, לחפור מחדש את בארות המים, לבנות מחדש כל ישוב, כל באר, כל מהלך רוחני שעם ישראל עושה הוא יבוסס והוא ייאחז כאן בקרקע.

יצחק ממשיך הלאה וחופר עוד בארות, על הראשונה רבים איתו והוא קורא לו עסק ,על שני רבים והוא קורא שטנה ועל השלישית לא רבו עליה ויקרא שמה רחובות.

"ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ " (בראשית, כ"ו, כ"א) הרמב"ן אומר ששלושת הבארות האלה הם רמז לבתי המקדש, על הראשון ועל השני רבו איתנו על השלישי כבר לא יריבו איתנו, כי העולם כולו יכיר בזה שעם ישראל מבקש להביא את החסד לעולם, ואת הטוב לעולם, את הקריאה בשם השם ואת ההתכנסות של כל הגויים למהלך אחד לקרוא בשם השם. אנחנו מחכים ליום הזה ויודעים שהוא יגיע.

"שיאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה"

שבת שלום