שרשור חדש
ג' בתמוז תשס"ח 23:22
עבר עריכה על ידי דובלה בתאריך כ"ח אלול תשס"ח 18:45
מי שזוכר, לפני כמה שבועות דובר כאן בפורום על הצורך לעשות כאן מן "מילון מושגים" כזה. משהו חובבני לפחות. ננסה לעשות את זה כאן, ונראה איך זה ילך.
הרעיון הוא ככה: ב"מילון" הזה יסברו בתימצות ובקיצור (לפי סדר א"ב) כל מיני ראשי-תיבות או מושגים שמקובלים בלקסיקון החב"די אך לא לכולם הם ברורים ומובנים. כתבתי כבר למטה כמה דוגמאות, אתם תתנו עוד רעיונות.
ה"מילון" יהיה בתוך ההודעה הזו בעצמה, שתיערך על ידי בכל פעם שיהיה מה להוסיף או לשנות. כל מי שיש לו רעיון על מושג נוסף להוסיף כאן או רעיון איך להסביר אותו או תיקון על מה שכבר נכתב וכו', יכתוב זאת בתור תגובה לשרשור הזה, ואם יתקבל אזי הוא יתווסף בגוף ההודעה הזו. בהצלחה.
 
 
--------
אתכפיא - כפיית היצר הרע. מדובר במצב שהיצר-הרע קיים ומנסה לפתות את האדם, אך האדם מתגבר ודוחה את הפיתוי. הוא כופה את עצמו להתאפק ולא ליפול במעשה, דיבור או מחשבה לא טובים. (אדם שנמצא במלחמה תמידית עם יצרו, ומצליח כל פעם מחדש להתגבר עליו, נמצא בדרגת "בינוני" ע"פ התניא). אבל בכל פעם ופעם שמצליחים להתגבר על היצר הרע, עושים בכך "אתכפיא" ומביאים אור אלוקי גדול בכל העולמות.
 
בינוני - בתניא מוסבר מהו צדיק, בינוני ורשע בשם המהות שלהם. צדיק הוא אחד שכבר מחק את היצר-הרע שלו. רשע הוא אחד שעושה עבירות. בינוני הוא אחד שאמנם לא עושה עברות, אבל יצר הרע יש לו. ובתוכו יש מלחמה פנימית כל הזמן, והוא צריך באופן תמידי להתאמץ כדי להתגבר על יצרו הרע. העניין מבואר בתניא באריכות מאוד. אבל גם מי שרק לזמן קצר הצליח להתגבר על יצרו במידה כזו שבאותו הרגע היה מופרך אצלו לעשות עבירות, אפשר לומר שבאותו הרגע הוא היה בינוני. אך יש בזה כמה וכמה פרטים ואין כאן המקום להאריך.
 
התהפכא - הפיכת הרע לטוב. אדם שהצליח לנצח את יצרו לגמרי ולהפוך אותו לטוב והוא כבר לא מתפתה לדברים לא-טובים, אדם כזה נמצא במדרגת "צדיק" ע"פ תניא והוא בעצם עשה "התהפכא" לכל הרע שהיה בו. אבל כל אדם יכול לעשות "התהפכא" גם בנוגע לדברים מסויימים. יתכן שלא הפך כולו לצדיק, אבל למשל מי שבטבעו הוא מתלהב בקלות מכל דבר, והצליח להפוך את הטבע הזה לקדושה, להפוך אותו מהתלהבות בענייני העולם הזה להתלהבות בענייני קדושה, הוא עשה התהפכא. או אפילו אם רק לקח מאכל, שהוא רצה קודם לאכול אותו בשביל התענוג, והחליט פתאום לאכול אותו לשם שמיים, מבחינה מסויימת הוא עשה "התהפכא", הוא הפך את המאכל לקדושה.
 
חב"ד - חכמה בינה דעת. אלו הם שלושת החלקים של המוחין (שכל). בחסידות חב"ד מוסבר באריכות מהם שלושת החלקים-שלבים הללו, וכן שבעת המידות הבאים אחריהם. המידות מגיעות מהשכל, ולכן חשוב להתחיל ממנו ולדאוג שהוא ישלוט על המידות ולא להיפך. בחסידות חב"ד ניתן גם דגש על עבודת ה' מתוך הבנה והשגה, ולא להסתפק ברגש בלבד.
 
חת"ת - חומש, תהלים, תניא. תקנה של הרבי הקודם (אדמו"ר הריי"ץ) מליובאוויטש, ללמוד בכל יום שיעור יומי משלושת הספרים הללו. חומש עם רש"י - החלק השייך לאותו יום בשבוע מתוך פרשת השבוע. תהלים - שיעור יומי כפי שהתהלים נחלק לימי החודש, באופן שמסיימים אותו פעם בחודש.. תניא - כפי שנחלק לכל ימות השנה, באופן שגומרים אותו מידי שנה. לימוד שיעורי החת"ת הינם שיעורים השווים לכל נפש, ויש בהם סגולה גדולה מאוד להצלחה בכל מה שצריך, ואפילו בהחזקת הספר יש סגולה לשמירה והצלה.
 
עשר ספירות - מקביל לעשרה כוחות הנפש: 1) חכמה, 2) בינה, 3) דעת (שלושתם שייכים למוחין), 4) חסד, 5) גבורה, 6) תפארת, 7) נצח, 8) הוד, 9) יסוד (הם המידות), 10) מלכות (הדיבור והמעשה). כל אחד מהעולמות הרוחניים מורכב גם הוא מעשרה אלו, כיון שכל הבריאה נבראה בסדר הזה ובהדרגה, מתחיל מנקודת השכל (חכמה), ההרחבה שלו (בינה), הקישור של ההשכלה למידות (דעת), אח"כ המידות עצמם בסדר של אהבה ויראה ולבסוף ה"מלכות" שעניינה המעשה בפועל. "ספירות" זה מלשון "אבן ספיר", כלומר בהיר ומאיר.
 
לוח היום-יום - זה בעצם ספר, שבו רשום על כל יום בשנה איזשהו פתגם חסידי ו/או מנהג חב"די, וכן את השיעורי החת"ת השייכים לאותו יום בשנה. הספר הזה נלקט ונערך ע"י הרבי לקראת שנת תש"ג-תש"ד, ע"פ בקשת חותנו - אדמו"ר הריי"ץ. מאז, נהיה מנהג החסידים לקרוא בכל יום את הפתגם החסידי הרשום על אותו תאריך בלוח היום-יום.
 
ליובאוויטש - שם עיירה קטנה ברוסיה שבה ישבו רוב האדמו"רים של חב"ד, החל מה"צמח-צדק". מאז נקראה החסידות על שם עיירה זו. התרגום של המילה "ליובא" ברוסית היא "אהבה". דרך אגב, הרבי עצמו לא היה שם מעולם.
 
סיטרא אחרא - התרגום המילולי הוא: "צד אחר", כלומר הצד ההפוך מהקדושה. זהו הכינוי להיפך הקדושה וכל מה ששייך לשם. אדמו"ר הזקן מוסיף ומדייק בתניא, שבעצם כל מה שאיננו קדושה, ממילא הוא סטרא אחרא. כיון שזו משמעות המילים, צד שאינו קדושה.
 
פ"נ - פדיון נפש. מכתב שחסיד כותב לרבי על מנת שיעורר עליו רחמים משמיים בעניינים שהוא זקוק להם. המכתב נפתח בד"כ במילים: "נא לעורר רחמים רבים (ממקור הרחמים) על נפש רוח ונשמה חיה ויחידה של (פלוני בן פלונית) ..." וכאן תוכן הבקשה.
 
קה"ת - קרני הוד תורה. הוצאת ספרים המתעסקת בהוצאת ספרי חב"ד, כגון מאמרים ושיחות של אדמו"רי חב"ד ועוד ספרי חסידות. הוקם ע"י הרבי הקודם, ונוהל בהתחלה ע"י הרבי בעצמו.
 
תניא - ספר היסוד של חסידות חב"ד, אותו כתב אדמו"ר הזקן, שהוא מייסד חסידות חב"ד. הספר עוסק בעיקר בהגדרה המהותית של צדיק, בינוני ורשע, מבאר יסודות רבים בחסידות, באמונה ובידיעת אלוקות, ומסביר כיצד "קרוב אליך הדבר מאוד" להגיע למידת הבינוני. נקרא גם "ספר של בינונים".
 
 
----------
ראשי-תיבות
---------------------
אאזמו"ר - אדוני, אבי-זקני, מורי ורבי (=סבי).
 
אאמו"ר - אדוני, אבי, מורי ורבי.
 
אדמו"ר - אדוננו, מורנו ורבינו.
 
הריי"ץ - הרב יוסף-יצחק (האדמו"ר השישי והקודם של חב"ד)
 
הרש"ב - הרב שלום-בער (האדמו"ר החמישי של חב"ד)
 
מוהר"ש - מורנו הרב שמואל (האדמו"ר הרביעי של חב"ד)
ג' אדר א 02:26

אנחנו

הלבבות

צריכים אהבה.

 

אנשים צריכים

כל הזמן

אהבה

 

שתזרום אליהם

שתציף אותם

שתאיר נשמתם

תמיד

אהבה.

 

שתנצנץ אליהם

כיהלומים זוהרים

עם המון מילים

טובות

ואוהבות

 

ואהבה,

כל הזמן אהבה.

 

ולהיות מלאים ממנה

עד כלות הנפש,

עד שמרגישים

שהנפש

עפה בעננים

מרוב אושר.

 

אושר האהבה.

שאוהבים אותם כל כך.

 

הם רוצים להיות

כמו כלי

שכל הזמן

נותנים לו, שופכים אליו-

אהבה ועוד אהבה,

עד אינסוף.

 

כל היום.

 

אנשים 

רוצים

בכל רגע

ליטוף

ללב

ליטוף

לנשמה

ועיניים שמסתכלות עליהם

באהבה,

עיניים שקורנות אליהם

אהבה.

 

הם רוצים שיראו להם ממש חזק,

שישימו מולם מראה-

שהם חשובים וטובים

ומיוחדים,

שהם נותנים משהו טוב

ומתוק כל כך

לעולם,

לנפשות האחרים.

 

לבבות 

רוצים

שיראו להם

שהם נותנים

משהו עצום

למישהו.

שהם

אור גדול

למישהו.

 

ולעולם.

 

הרבי אמר:

"כל יהודי הוא יהלום"..

 

לבבות

מבקשים

להרגיש

-שרואים

שהם

באמת

יהלום.

 

 

לבבות צריכים

כל הזמן

חיבוק.

 

להיות תמיד

בגן עדן

של חיבוק האהבה.

 

נשמות רוצות גם

לתת

חיבוק.

לתת את הטוב

והאהבה

שלהן.

שבתוכן.

 

ושיראו להן

שצריכים

את הטוב שלהן,

שיראו להן

שהוא כל כך טוב

ונפלא,

שהוא עושה

כל כך הרבה טוב.

 

אנשים רוצים

להרגיש

שרוצים אותם.

 

ושיראו להם

שצריכים אותם.

 

 

בתוך תוך תוך

כל האנשים

יש לבבות רכים

לבבות-ילדים

שפשוט

צריכים

המון

אהבה.

 

וחיבוק.

 

ט"ו אדר א 23:16
י"ט אדר א 01:10


פרסומת
א' טבת 23:54
אני בת. אחרונה

תכתבי לי באישי ואני אשמח לעזור לך..

להיות חלק מההמון - אפשר רק במחיר הניתוק מעצמנו

פרסומת
י' כסלו 22:46
מה דעתכם על כמות אנשי רוח והשקפה בחב"ד?

עדיף כשלון מפואר מחלומות במגירה 

ט"ו חשוון 02:22

בספר חובת התלמידים כתב (מאמר שני בסוף הספר):

"ועיין באגרת השלוחה בסידור הרב זצ"ל שבפרטיות כונות התפלה אף מי שיודע לכוון ג"כ לא כל אחד יכוון אותן,

בשעת התפלה יכוון רק את תמצית הענינים, ואת פרטיהם ילמד בשעות הלימוד, חוץ מכונת ק"ש שצריך לכוון".

 

אני מבין שהכוונה לסידור אדמו"ר הזקן. מישהו יודע על איזו איגרת מדובר והיכן ניתן למצוא אותה?

חיפשתי בסידור רה"ז עם הערות, בסידור תורה אור, בסידור עם דא"ח ובסידור תהלת ה' ולא מצאתי.

אולי פספסתי משהו?

עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

כ' חשוון 12:22

ידוע ומקובל בענין הכוונות שבתפלה, אשר אלו שאין דעתם יפה לכוון, מפני העדר הידיעה או מפני שאין בכחם לזכור כוונה הפרטיות בעת התפלה, מספיק שיכוונו כוונה כללית: להיות תפילתו נשמעת לפניו יתברך עם כל הכוונות המבוארות בספרי קבלה.

 

 

כ"ב חשוון 02:19

עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

ט"ו חשוון 17:40

ממליץ מאוד ובחום על ופרצת - ישיבה בירושלים לבעלי תשובה ומתחזקים

צוות איכותי, מקצועי ומסור מאוד לתלמידים.

 

תצליחו !

פרסומת
ט"ז תשרי 01:09
מה קרה? ישנים?

ארי"ק - ראשי תיבות של שמי.

י"ז באב תשפ"א 22:37

לצערי השיחה אישית לא עובדת לי!

*** אם אפשר לשלוח מסר אני אשמח.

י"ז באב תשפ"א 23:11
י"ז באב תשפ"א 23:18

לצערי השיחה אישית לא עובדת לי!

*** אם אפשר לשלוח מסר אני אשמח.

י"ח באב תשפ"א 12:13
כ"ו בתמוז תשפ"א 00:03

פותחים השנה משהו מיוחד וחדש, שעד כמה שידוע לי לא היה עד עכשיו.  סוג של קייטנה\די קעמפ או בכל שם אחר שנקרא, לילדים לא דתיים. (לעת עתה), [שיעורים מושכים ומותאמים, סדנאות, וטיולים בכל הארץ.]

 לילדי גילה, ובכלל ירושלים. טווח גילאים אזור 13-16.

במקום שדברים אחרים ימלאו את הקיץ, למלא את הקיץ לילדים האלו בחוויה יהודית עוצמתית.

הרישום עדיין בתחתית, צריך להפיץ את המודעה הזו 

20210705235712.pdf

בכל מקום אפשרי, בהמשך אולי אשלח סרטון, אנא, עזרו להפיץ, לכל מי שאתם חושבים שיכול לעזור, ובכל מקום אפשרי, וואצאפ, סטטוסים, אינסטנגרם וכו'.. 

תזכו להיות חלק מהפעילות העצמתית הזאת, ושנצליח, בעזרת ה'!

20210705235712.pdf

 

תייגו עוד אנשים שיעזרו לנו..

הרבי הריי''צ, [הרבי הקודם של חב''ד] - "הלשון היא קולמוס הלב והניגון הוא קולמוס הנפש"

ר׳ הלל מפאריטש, מגדולי חסידי חב״ד,{מתלמידיו הגדולים של מייסד חסידות חב''ד, בעל התניא} אמר: "מי שיש לו חוש בנגינה – יש לו חוש בחסידות״.

פרסומת
י' בסיוון תשפ"א 12:19
אין צורך לדכא את התשוקה והרצון לניצחון. נהפוך הוא, אפשר לנצל את מידת הניצחון לדברים מועילים.

נכון שתחושת ניצחון על בני אדם אחרים מצריך זהירות רבה מאוד, כי זה עלול להביא למלחמות אין-סופיים, ולבחירות אין-סופיים.

אבל ניצחון על היצר הרע, את זה כל אחד יכול לעשות כמעט ללא הגבלה.

מאמר חסידות שמדבר על מידת הניצחון ואיך לנצל את זה לדברים מועילים...
https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/3140101
ח' בסיוון תשפ"א 00:38
ה' בסיוון תשפ"א 00:50
הרבנית לא רצתה להתחתן עם הרבי,
או שהרבי רצה להתחתן עם אחותה שיינא?

אשמח לתשובה ממשהו שיודע
ה' בסיוון תשפ"א 01:29
אצל חותנו לפני כשנתיים לפני החתונה, ואת אשתו הכיר כ5 שנים לפני,

השאלה למה התעכבו עם החתונה, בגלל הרבי או בגלל הרבנית? היו שמועות
פרסומת
ג' בסיוון תשפ"א 07:18
"משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע" (תלמוד סוף פרק שלשי של מסכת נדה).

'צדיק' זה מלשון "צד", מי שנמצא בצד של ה' ובטח שלא נגדו חס וחלילה.

יהודי יקר, יהודיה יקרה וחשובה, תשתדל בכל כוחך להיות צדיק, ולפחות לא להיות רשע חס וחלילה. ואז ה' יהיה לצדך.

"כיוון שהקדוש ברוך הוא בצד הזה"
https://twitter.com/RubiYona/status/1341838870053351426?s=20
כ"ה באייר תשפ"א 03:13
#התוועדות_חסידית. השבת היא שבת חזק, שבת מברכים חודש סיוון. על ראש חודש סיוון כתוב (שמות יט ב): ויחן שם ישראל נגד ההר, ודרשו רבותינו ז"ל (הובא בפירוש רש"י על התורה): כאיש אחד בלב אחד.

רבים תוהים איך אפשר להגיע לזה עכשיו, כאשר יש כזה פירוד לבבות בתוך עמנו. המענה הוא "בלב אחד".

רבותינו ז"ל אמרו: #אנשי_אבשלום התפללו לנצחונו של דוד. שגם אלו שהם אנשי אבשלום, הם אמנם שם כי אצלם החמאה מרוחה משני הצדדים, או בגלל שמפחדים מהמקל והגזר שלהם,

אבל למרות זה, הם עצמם, בליבם פנימה היו רוצים וגם מתפללים בליבם שאנשי דוד.., ינצחו. כי הם מכירים עוד יותר מאיתנו את אכזריות השמאל.

https://twitter.com/OhevTziyon/status/1390450502282981381?s=20
ג' באייר תשפ"א 10:24
אתם אומרים תחנון ביום העצמאות. גם אני אומר תחנון ביום העצמאות משום שהשתכנעתי שזה הדבר הנכון לעשות. למעשה מי שהשפיע על החלטטי הוא רב יקר מקהילת חבד.
שאלתי היא אתם מבטלים תחנון בימים רגילים לעם ישראל אבל ימים אלה מיוחדים לכם מחד ומאידך מתעקשים לאמר תחנון ביום העצמאות שאין ספק לגבי המיוחד שבו. הכיצד?
אין לי חלילה בקורת על מעשיכם. נהפוך הוא אני מעריץ את פועלכם ברחבי העולם למען האידיש קייט .
ג' באייר תשפ"א 12:39
ב. "ומאידך מתעקשים לאמר תחנון ביום העצמאות שאין ספק לגבי המיוחד שבו" - אז כנראה שיש ספק.

לא יודעת למה התפתיתי לענות, אני פחות בקטע של הסברים ודיונים. אז כאמור בסעיף א.

והמסע הזה כבד וקצת גדול עלי.

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה - עם כל זה אחכה לו בכל יום, שיבוא.

ג' באייר תשפ"א 12:56
.... למשל הרשו להם לא לבוא בתלבושת אחידה . אפשרו להם לבוא עם תלבושת כחול לבן.
אני עדיין חושב שזה יום מיוחד למרות אמירת התחנון ביום הזה. אגב אני אשאל את הרב. הערב יש לי שיעור איתו.
ג' באייר תשפ"א 22:36
באמת מתחרטת שעניתי משהו... שוב - מוזמן לפנות לאדם שאתה סומך עליו ולברר. אני לא מתכוונת להיותה אדם הזה.
בקשר לכחול לבן שהרשו להגיע איתו - מבחינתי זה לא יכולה להחשב כמדד ל"אין ספק לגבי חשיבותו של היום" וכדו'.

והמסע הזה כבד וקצת גדול עלי.

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה - עם כל זה אחכה לו בכל יום, שיבוא.

ג' באייר תשפ"א 22:37

והמסע הזה כבד וקצת גדול עלי.

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה - עם כל זה אחכה לו בכל יום, שיבוא.

ג' באייר תשפ"א 22:36

סליחה על ההתפרצות..(אני לא חבדניק)

אבל שמעתי סיפור נחמד שקשור למקרה הזה..

פעם ר' עודד וולנסקי(אם אני לא טועה)הלך ביום העצמאות

לבית כנסת שאומרים תחנון..

אז לפני שהגיעו לתחנון הוא דפק ואמר "ברית קודש"

(יש הלכה שבית כנסת שאבי הבן\הסנדק מתפללים בו לא אומרים תחנון..)

לאחר התפילה שאלו אותו על מה ולמה?

אז הוא ענה להם ברית קודש בין עם ישראל לקב"ה.

(חזרת עמ"י לארצו זהו קיום הברית).. ועייש'

סתםמיליםבלישוםמשמעותמיוחדת

ד' באייר תשפ"א 00:56
.... בשנה הבאה בעזרת השם ביום העצמאות לבטל תחנון אם חבד יכול לבטל תחנון בימים חשובים להם אז גם אני יכול לבטל תחנון ביום חשוב לעם ישראל מכוון שהם לא אומרים הלל אז גם אני לא אומר הלל..
כ"ג באייר תשפ"א 20:53
חסידי חבד פועלים בשם מה שמקובל מהרביים שלהם
פרסומת
י' באייר תשפ"א 12:54

היה כאן איזה שרשור בנושא אבל כבר אי אפשר להגיב לו.

 

באופן פורמאלי , היו תמיד יחסים טובים בין החסידויות.

 

יש סיפור על זה שהרבי סייע בהצלת קבר רבי נחמן באומן בסוף שנות השבעים.

מוקדם יותר, באמצע המאה ה19 , חסידי ברסלב היו נתונים לרדיפות קשות והתאכזרות רבה מצד החסידויות השונות משושלת צ'רנוביל , וחסידי חב"ד לא נטלו חלק ברדיפות הללו.

 

מבחינה תיאולוגית , אין שום קשר.

בברסלב לא קיבלו אף פעם את הקוסמולוגיה של התניא ונישארו נאמנים לקבלה הלוריאנית הקלאסית. תכלס, מדובר בשתי דתות נפרדות.

 

מבחינה לא פורמאלית , היו עקיצות משני הצדדים.

חסידי חב"ד מקפידים להשמיע את הניגון "הופ קוזאק" בכל מיני הזדמנויות , כאשר המחבר של הניגון, הסבא משפולא, נתפס בברסלב כדמות דמונית, ומכונה על ידי ר"נ בשם "זקן דקליפה".

 

כמו כן , סיפור ידוע בישיבת צפת שאביו של הרב וישלאנסקי מספר סיפור שהרבה אדמו"רים התכנסו בזמנו כדי להחרים את רבי נחמן מברסלב , והאדמו"ר הזקן אמר להם לא להחרים אותו כי לפני ביאת המשיח יהיו הרבה נשמות נמוכות שיצטרכו את התורה שלו.

 

הסיפור הכי מפורסם, זה שבאו בעלי תשובה ללוי יצחק בנדר , זקן חסידי ברסלב בירושלים לפני חמישים שנה , והתפעלו באוזניו מכל המבצועים של חב"ד והוא אמר להם "מבצועים מבצועים ומה עם העיניים?" ועל זה נאמרה תשובה  ידועה "החכם עיניו בראשו ולא ראשו בעיניו אבל הטיפש הראש שלו באחוריו"

אבל יש סיפור אחד ישן שהוא לא כל כך ידוע. הרי חיה, הבת של רבי נחמן , התחתנה עם הרב אהרן, נכד האדה"ז והם גרו בקרמנצ'וק. מה שלא יודעים זה שמסופר שרבי נחמן אמר עליה "בת אחת שלי, הייתי צריך לזרוק לדנייפר. לא נורא."