י"ח באלול תש"פ 22:39
י"ח באלול תש"פ 22:58
שבוש קרובה אחרונה

"חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, וכשרואה דבר שיבא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו, ואם לאו לא יעשהו; ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד" (ש"ע, רלג)