חבילות של זכויות

הרב חנוך (הכהן) פיוטרקובסקי ז"ל, מנכ"ל מוסדות ישיבת בית אל ומו"ל העיתון 'בשבע', תשי"ט-תשפ"א / דברים לזכרו: הרב זלמן ברוך מלמד

הרב זלמן ברוך מלמד , ט"ז בסיון תשפ"א | עודכן: 21:23

חבילות של זכויות-ערוץ 7
הרב חנוך (הכהן) פיוטרקובסקי ז"ל
צילום: מירי שמעונוביץ

היית תלמיד חכם ששקוע בעולמה של תורה, ומתוך התורה המשכת לעבודת הציבור. נשאת בעול הישיבה ומוסדותיה עשרות שנים, ויחד עם זה שמרת על קביעות בלימוד התורה. וכל זאת עשית בצנעה, מאחורי הקלעים, במסירות ובהקרבה

אשריך חנוך, אשריך. זכית לחיות חיים מלאי עשייה. עסקת בצורכי ציבור לשם שמיים. וכל העוסקים עם הציבור לשם שמיים זכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד. העוסק עם הציבור, עם הכלל, אבות העולם אברהם יצחק ויעקב, שהם אבות כלל ישראל, הם מסייעים למי שעוסק עם הכלל. אברהם עומד מימינו ומסייע אותו, הן בדיבור והן במעשה. יצחק משמאלו דוחה ומכרית את כל המקטרגים והמתנגדים, ויעקב מראה לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה. צורכי ציבור הם מילי דשמיא. לפיכך מפקחין על צורכי ציבור בשבת, כי ענייני ציבור הם חפצי שמיים.

המשנה באבות הקדימה "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון" והמשיכה "כל העוסקים עם צורכי ציבור", ללמדך שהעיסוק בצורכי ציבור הוא כמו לימוד תורה. לימוד תורה הוא דבר כללי לעומת קיום המצוות, ודבר אחד מהתורה שקול כנגד העולם כולו. כך גם העיסוק בצורכי ציבור.

ואתה חנוך, שהיית תלמיד חכם ששקוע בעולמה של תורה, מתוך התורה המשכת לעבודת הציבור. נשאת בעול הישיבה ומוסדותיה עשרות שנים. הישיבה התפתחה ועלתה במשך השנים שנשאת בעולה, וישיבת בני צבי, ואולפנת רעיה, והמכינה הקדם־צבאית שהפכה לישיבת הסדר, וערוץ 7 ובשבע. ולא הסתפקת בזה. נשאת בעול עם הנהגת היישוב והיית שותף פעיל בכל התפתחות היישוב, מיישוב קטן למועצה מקומית שהולכת וגדלה. והיית גם שותף בהקמתה של ישיבת הר ברכה. וכאשר ביישוב עטרת ביקשו חיזוק, פעלת לחזקו. וסייעת לגרעין בתל אביב, ולישיבה ביפו, ולגרעין בהוד השרון. פעלת להקים את ארגון הישיבות הגבוהות. עמלת ויגעת בצורכי ציבור, ויחד עם זה שמרת על גובה תורני, על קביעות בלימוד התורה. וכל זאת עשית בצנעה, מאחורי הקלעים, במסירות ובהקרבה. נתת את כולך לעבודת הקודש, והקפדת שכל ענייני ההנהלה של המוסדות ייעשו כתורה וכחוק, מתוך אחריות מלאה.

הספקת בשנים האלה לעשות מה שאחרים עושים בשנים רבות, ואתה הולך לעולם שכולו טוב עם חבילות חבילות של זכויות. בשנים האחרונות, שנות המחלה, התנהגת כגיבור - מנצח את החולשות וממשיך במשימות. שמח בייסורים. וכל השמח בייסורים נאמר עליו "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

ולכל מעשיך הייתה לך שותפה נאמנה, אשת בריתך, שבזכות מסירותה יכולת לעשות את כל מה שעשית. מעלותיה הגדולות התגלו בימי מחלתך, וביותר בחודשים האחרונים, ובמיוחד בימים האחרונים. שד' ייתן לה כוח להמשיך בשמחה ובריאות איתנה לאורך ימים טובים.

הבוקר, כאשר אמרתי את ברכת "אלוקיי נשמה שנתת בי" וסיימתי "המחזיר נשמות לפגרים מתים", באו להודיע לי שנפטרת. לך בשלום, ותנוח בשלום על משכבך, ותעמוד לגורלך לקץ הימין.