העובדות בהר הבית

הרב עמיחי אליאש מארגון 'מורא מקדש' מגיב למאמרו של הרב ראובן אזולאי בעניין העליה להר הבית

הרב עמיחי אליאש , ט' בשבט תשפ"א

העובדות בהר הבית-ערוץ 7
הר הבית
צילום: המטה המשותף של ארגוני המקדש

(תגובה למאמרו של הרב ראובן אזולאי)

לפני שאתיחס לגופו של ענין צריך להעיר הערה חשובה:

הרב זלמן קורן שליט"א, מלבד היותו גדול חוקרי הר הבית והמקדש, הוא ת"ח גדול בכל מקצועות התורה, וכבר לפני יותר מארבעים שנה כתב עליו הגאון העצום ר' מנחם מנדל כשר זצ"ל: "השי"ת הזמין לי איש כלבבי גדול בתורה בבקיאות ובעמקות". נראה שהמגיבים על דבריו לא שמו לבם לכך שקטנו עבה ממתניהם.

נוסף לכך, כל מי שמכיר את הרב קורן יודע עד כמה הוא מדקדק ומדייק בדבריו, וכ"ש במה שהוא כותב, ואילו הדברים שכתבו המגיבים בשמו משיחותיהם עמו כלל אינם מדויקים (כפי שהתברר לי בשיחה עם הרב קורן עצמו). לכן הרוצה לעמוד על דעתו של הרב קורן יקרא את דבריו בתשומת לב.

ומכאן לגופו של ענין: הרב ראובן אזולאי טוען שגדולי ישראל בתשכ"ז אסרו את העליה להר הבית מחשש מוצדק שמא יעלו גם למקומות האסורים בחשש כרת, אך כיום המציאות השתנתה לחלוטין, "והעולים בטהרה עולים במסלול היקפי שהוא מותר ללא ספק... ויתרה מכך: בזכות העולים בטהרה פחת מאד מספר היהודים המחללים את מקום המקדש".

אך מה נעשה והעובדות מוכיחות את ההיפך:

א. בניגוד לדבריו שכל העולים הולכים במקום המותר ללא ספק, הגר"ד ליאור שליט"א יצא נגד מפה "שהודפסה בפרסום הלכתי ובפרסומים שונים", וכתב: "הריני להבהיר כי מפה זו אינה על דעתי, והיא עלולה להביא לכניסה למקומות אסורים באיסור חיל, ואף בספק כרת ח"ו". (וראו גם בקישור זה)

ב. כמו כן התנועה ההולכת ומתגברת של כניסת נשים להר נעשית בניגוד לדעתם הברורה של גדולי המתירים, כהגר"ש גורן זצ"ל ויבל"א הגר"ד ליאור שליט"א, שכתב במכתבו הנ"ל: "בנוגע לעליית נשים - התנגדותי ידועה מזה שנים (בפרט לטבילת רווקות), פרסומים אלו מהווים מכשול באיסורים שונים בפני ציבור העולות".

ג. הטענה שבזכות העולים בטהרה פחת מספר התיירים אינה מגובה בעובדות, ולעומת זאת יש עובדות מוכחות על ריבוי עולים שאינם שומרי מצוות בעקבות התעמולה של ארגוני העליה, כשחלק מבכירי הפעילים אף מעודדים בגלוי עליה של חילוניים להר. כך למשל בקישור זה מתלוננת הכותבת על מיעוט החילוניים העולים להר, אך מדבריה עולה שהחילוניים מהווים כעשרה אחוזים מהעליה האידאולוגית.

ד. גם לו יצוייר שהדברים היו נכונים, וכל העליה כיום היתה נעשית רק בטהרה וע"פ הוראות הגר"ד ליאור שליט"א, הרי ברור שמאות אלפי אחינו המסורתיים והחילוניים, הבאים מדי שנה אל הכותל המערבי, אינם עולים להר הבית - רק מפני שכך מקובל, וכך מקובל רק בגלל האיסור שאסרה הרבנות הראשית עם שאר גדולי ישראל, שב"ה נשמר גם ע"י רוב מוחלט של יראי ד'. מי שרוצה לפרוץ את האיסור הזה אינו יכול להיתלות בעובדות שנוצרו דווקא ע"י האיסור, ועליו להסביר איך בדיוק הוא ימנע את המסורתיים והחילוניים (ואת נשיהם ובנותיהם) מלהיכנס להר אם כל יראי ד' ילכו בעקבותיו ויפרצו את הגדר שגדרה הרבנות הראשית.

ה. מלבד זאת, יש להדגיש שכמה מגדולי הפוסקים, כגון הגר"א שפירא, הגר"מ אליהו, הגר"ע יוסף והציץ אליעזר, זכר צדיקים לברכה, הבהירו במפורש את דעתם שאיננו יודעים את מקום העזרה, ולכן אסור לנו להיכנס להר הבית גם ללא החשש של מכשול לאחרים. וכך מפורש גם בכרוז שפרסמה הרבנות הראשית בתשכ"ז עם עשרות מגדולי ישראל. כמו כן מבואר שם שהאיסור לא נולד בתשכ"ז, אלא הוא נוהג בישראל מדורי דורות, וכך כתב גם מרן הראי"ה קוק זצ"ל (אגרות הראיה ח"ג עמ' קסח).

ו. הראי"ה קוק זצ"ל כותב, ביחס לעלייתו בשוגג של הברון רוטשילד להר הבית: "פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו תעלה לנו על כל מליונים של ישובים מעשיים", דהיינו שעליה אחת בטומאה להר הבית מזיקה ופוגעת יותר מכל זכויותיו העצומות של הברון רוטשילד בבנין הארץ, תקומתה ותחייתה. ומי שמונע אפילו מאדם אחד מלעלות בטומאה להר הבית פעם אחת - פעל פעולה חשובה יותר ממי שמשקיע מליונים בישוב ארץ ישראל!

כי הר הבית הוא הלב של העם, של הארץ, ושל כל הופעת הקודש בעולם, וכל פגימה קלה בקדושתו הורסת ופוגעת עשרות מונים יותר מכל פגיעה בהופעות חיצוניות יותר של הקודש. מי שמאמין באמת בדברים אלו של הרב זצ"ל ורואה נכוחה את המציאות שע"י ריבוי העליה להר עולים גם רבים בלא טהרה, כדלעיל - לא יוכל שלא להרגיש בעצמו את חומר האיסור לעלות להר, נוסף על החובה להקשיב להוראתם של רוב חכמי ישראל, כפי שהתברר במאמרים הקודמים.

"מה שאין אנחנו נכנסים לפנים מן הכותל הוא לא מפני ייעוט זכויותינו ומיעוט קישורנו אל המקום הקדוש הזה, אלא מפני רוב הקישור שלנו אליו ואל רוממות קדושתו". (אגרות הראיה ח"ד מהדורת תשע"ח עמ' קסה).