איזה פירוש אתם מכירים על וינוחו בה, בו, בם.

בהנהלת: ימ''ל
כ"ז ניסן 17:47
אם לא היה ברור מהכותרת - אז בשבת בערבית אומרים וינוחו בה
בשחרית וינוחו בו ובמנחה וינוחו בם. והשאלה מה פשר השינוי?

הרב אליקים כותב שבם היינו בישראל עצמם! כי הם מתאחדים עם השבת - בזמו המנחה זמן רעווא דרעוין.
אבל לא הבנתי מדבריו למה בערבית בה ובשחרית בו..

וכמובן אשמח להסברים אחרים למה בם..
כ"ז ניסן 18:08


"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

כ"ז ניסן 18:49

שבה זה בתורה ובו זה בקב"ה

אבל לא בדקתי את זה לעומק...

כ"ז ניסן 19:13

לפחות שניים סבירים

 

1 וינוחו בה - בשבת; וינוחו בו - ביום השבת (כי הלילה כבר עבר); וינוחו בם - בשבתות הבאות (כי כבר צהריים)

2 בה = 7, כנגד השמיטה; בו+בם = 50, כנגד היובל (למתחכמים, מתחיל מ8, אחרי שמיטה, ומוסיפים עוד עד ל50) שמיטה כנגד הלילה ויובל כנגד היום

כ"ז ניסן 23:01


"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

כ"ח ניסן 02:01

לא מתכתב עם נשים בפרטי.

כ"ז ניסן 19:21
ינוחו בה- האישה נחה (אחרי שטרחה לכבוד שבת)
ינוחו בו- תור האיש לנוח
ינוחו בם- מכוון לשניהם ...

לצערי השיחה אישית לא עובדת לי!

*** אם אפשר לשלוח מסר אני אשמח.

כ"ח ניסן 00:39
אחרי האירוסין /חתונה
שבת ראשונה -בה - אצל ההורים שלו
אח''כ - בוקר הורים שלו
אח''כ הם - ביחד

לא מתכתב עם נשים בפרטי.

כ"ח ניסן 00:44

לצערי השיחה אישית לא עובדת לי!

*** אם אפשר לשלוח מסר אני אשמח.

כ"ז ניסן 19:34

הרי בסוף הכל פה זה עפ הקבלה.

הלילה זה כנגד השכינה, המלכות, כנסת ישראל

היום זה כנגד קוב"ה. וכו'

ע"פ הפשט זה לא משנה בכלל, וודאי שזה לא מעכב.

ויש כמובן את הבדיחה שהביאה @נפש חיה בתגובה פה למעלה^^

 

לגבי מנחה זה משהו אחר, רעוא דרעיון ויש מחלוקת אם לשנות למילה "בם" או לא.

מהרחו בעץ הדעת טוב (אם אני זוכר נכון) כותב להגיד בם

אך נכד הרש"ש בספר דברי שלום כתב בשם סביו לומר בו.

הבא"ח כתב לומר בם, מנהג בית אל (ויש על תשובה בישיכל עבדי) לומר בו. יש על זה כמובן עוד מקורות, אלה הם הבסיסיים ביותר.

 

ראוי להוסיף, שהאומרים "בם" עדיף שיגידו "באהבה וברצון שבתות קודשך וינוחו בם".

 

רק אעיר, שלכאורה.. איך ניתן לנו לשנות? הרי שבת זו נקבה אז נקבה ואם זכר אז זכר.

אלא שבת היא בדכ נקבה, כידוע, ומ"מ מצאנו מקומות ששבת היא זכר. בפסוק "שומר שבת מחללו"

ולכן אפשר לומר גם שבת שלום 'ומבורך' וגם 'ומבורכת'.

כ"ז ניסן 20:24

שמביא שלא חייב להגיד שבתות אם אומרים בם:

"בשו"ת שלמת חיים להגרי"ח זוננפלד (או"ח סי' רמ) שכתב ליישב מנהג המקומות האומרים "שבת קדשך - וינוחו בו", וז"ל:
דלהנוסח "שבת" מוכרחים לומר דהאי "וינוחו בם" קאי על "באהבה וברצון" כמו שפירש, וא"כ בכל תפילות שבת היו צריכים לומר "בם" ובכולן אומר מתחילה "באהבה וברצון", וצריכים לומר דבשאר התפילות שאומרים בהם "וינוחו בה" או "וינוחו בו" קאי על תיבת שבת ובתפילת מנחה קאי על "באהבה וברצון"."
אבל אכן זהו פירוש דחוק, ולכן העדיף המחבר את הנוסח "שבתות קדשך - וינוחו בם"....

 

כ"ז ניסן 20:26

"שומר שבת מחללו"

דהיינו שהוא נזהר מלחלל את השבת, "אותו".

כ"ז ניסן 20:21

מוזמנים לעיין- https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?t=8433

כ"ז ניסן 20:25

"פעם שמעתי שר' צבי פסח פרנק כתב כך, והוסיף לפי הפירושים הקודמים, שבלילה קאי על המנוחה על האהבה ולכך זה בה, וזה כנגד אברהם שבת בראשית ששם זה האהבה, ובבוקר שזה כנגד יצחק שבת מתן תורה ושם זה מנוחה ברצון, ומנחה כנגד יעקב שזה אהבה ורצון וינוחו בם."

כ"ח ניסן 00:39
ככה שזה לא 'קבלה' רגילה ..

לא מתכתב עם נשים בפרטי.

כ"ח ניסן 10:06

מדרגות.

בה - נקבה מדרגה נמוכה.

בבוקר אחריתפילה וסעודה אנחנו כבר במדרגת זכר - גבוה יותר

ובצהרים רעווא דרעווין במדרגה הגבוה מכולם איחוד של שניהם